اخبار و رویدادها

گزارش تصویری از نمایشگاه پایان نامه های قدیمی

گزارش تصویری از نمایشگاه پایان نامه های قدیمی


 

گزارش تصویری از نمایشگاه پایان نامه های کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی طی سالهای 1313 تا 1345 که در تاریخ 26 تا 28 فروردین 1398 در سالن مطالعه دانشجویان دکتری دانشکده برگزار شده بود.