نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارشی از سخنرانی پروفسور ونسان میشلو

گزارشی از سخنرانی پروفسور ونسان میشلو


گزارشی از سخنرانی پروفسور ونسان میشلو

 

 

آقای پروفسور ونسان میشلو، رئیس موسسه مطالعات سیاسی لئون در تاریخ شنبه 14 آذر 1394 وارد تهران شدند و به مدت یک هفته در ایران اقامت داشتند. از یک ماه پیش از این تاریخ، برنامه‌های سخنرانی و قرارهای ملاقات ایشان توسط مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی تنظیم و هماهنگ شده بود که بر این اساس، از همان تاریخ ورود، ملاقات‌هایی با رئیس مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، جناب آقای دکتر وحید، و ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر تخشید، داشتند که نتیجه آن عقد تفاهم‌نامة همکاری‌های علمی و آموزشی میان این دانشکده و موسسه مطالعات سیاسی لئون بود.

        در چارچوب برنامه‌های سخنرانی آقای میشلو، ایشان در روز یک‌شنبه 15 آذر، در سالن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، واقع در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سخنرانی‌ای تحت عنوان «علوم سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی در نظام آموزشی فرانسه» ارائه دادند که با استقبال اساتید گروه سیاست‌گذاری عمومی، دانشجویان دانشکده و همچنین دانشجویان رشتة علوم سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی از دیگر دانشگاه‌ها قرار گرفت.

        همچنین مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی برای ایشان ترتیب سخنرانی و حضور در دانشکدة مطالعات جهان و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران را نیز داد که منجر به استقبال جدی در این دو مرکز آموزشی و امضای تفاهم‌نامة همکاری مشترک با پردیس بین‌المللی کیش گردید.

پوسترمربوطه