اخبار و رویدادها

گزارشی از جلسه عمومی دانشکده

گزارشی از جلسه عمومی دانشکده


به نام خدا

 

جلسه شورای عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  در تاریخ 27/3/98 در سالن کنفرانس دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه بررسی امور جاری و انتخاب نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه و همچنین انتخاب نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه بود . از کلیه اساتید اعضای گروههای آموزشی برای شرکت در این جلسه دعوت بعمل آمده بود که طی آن 93 نفر در جلسه حضور و 20 تن نیز وکالت نامه ارسال کرده بودند.

 دکتر عباس کریمی و دکتر  مصطفی ملکوتیان برای کاندیدای عضویت  بعنوان نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه اعلام آمادگی کردند. طی فرآیند رای گیری در مجموع 113 رای اساتید، دکتر  عباس کریمی  موفق به اخذ 57 رای و دکتر مصطفی ملکوتیان 54 رای کسب کردند ،2 رای نیز مخدوش اعلام شد.

دکر سعیده لطفیان دکتر محمود کاظمی و دکتر علی اشرف نظری برای  نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه با  ارائه برنامه های خود کاندیدا شدند  با اخذ 113 رای شمارش آراء آغاز شدکه طی آن دکترسعیده لطفیان 48 رای دکتر علی اشرف نظری 24 رای و دکتر محمود کاظمی 39 رای اخذ نمودند و 2 رای نیز مخدوش اعلام شد .

پس از شمارش و اعلام آرا توسط هیات نظارت بر انتخابات، دکتر عباس کریمی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی را بعنوان نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه و دکترسعیده لطفیان عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی را بعنوان نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه اعلام کرد.

جلسه شورای عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  در ظهر دوشنبه 27 خرداد سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت با گرفتن عکس یادگاری در محوطه بیرون دانشکده به پایان رسید.