اخبار و رویدادها

گزارشی از برگزاری دومین پیش همایش با عنوان «دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران»

گزارشی از برگزاری دومین پیش همایش با عنوان «دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران»


 

 

موسسه تحقیقات علوم جزائی و جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار کرد

دومین پیش همایش با عنوان «دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران»

دبیرخانه همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق در ادامه برگزاری پیش همایش ها، دومین پیش همایش را در تاریخ 6/8/1397 با عنوان «دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار کرد.

در این نشست دکتر داود فیرحی، دکتر محسن برهانی از اعضاء هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر رحیم نوبهار عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب درباره «تبارشناسی رابطه قانون و شرع در ایران معاصر»، «حقوق کیفری ایران و مسأله قرائت های فقهی» و «ضرورت باز اندیشی آموزه های فقه جزایی در پرتو دولت-ملت مدرن» سخنرانی کردند. این برنامه با همکاری بنیاد DAAD، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مرکزبررسیهای استرتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. درپایان نشست، سخنرانان به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ دادند.