اخبار و رویدادها

پیام تبریک دانشکده

پیام تبریک دانشکده


 

 

لْعَمَلَ الْعَمَلَ ثُمَّ النِّهَایَةَ النِّهَایَةَ وَ الِاسْتِقَامَةَ الِاسْتِقَامَةَ ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ وَ الْوَرَعَ الْوَرَعَ إِنَّ لَکُمْ نِهَایَةً فَانْتَهُوا إِلَی نِهَایَتِکُم
کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید ؛ آن گاه شکیبایی ورزید و پارسا باشید

حضرت علی (ع)

روز کارمند فرصت مغتنمی ست  برای عرض تبریک و قدردانی از زحمات  کارمندان  شریف دانشکده حقوق و علوم سیاسی

روز کارمند گرامی باد