نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست های حقوق تطبیقی

نشست های حقوق تطبیقی


مالکیت فکری از تئوری تا اجرا - فرایند نهادینه شدن دانش کاربردی در نهادهای حاکمیت

1394/2/16