نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز

مرکز


مرکز مطالعات حقوق بشر

1392/10/21

 

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در دور جدید فعالیت های خود، در عصر روز  یکشنبه 15 دی ماه 1392 میزان یک نشست علمی بود.  این نشست علمی که تحت عنوان "بررسی حق تضمین حمایت حمایت از بزه دیدگان در لایحه آیین دادرسی کیفری" و با استقبال شایان توجه علاقه مندان در سال کنفرانس این مرکز برگزار شد، دکتر فیروز محمودی جانکی، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر امیر حسن نیازپور ، استادیار گروه حقوق  جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به بررسی ابعاد مختلف حقوق بزه دیدگان در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پرداختند و موضوعات مختلفی از جمله سیر تحول تاریخی حمایت از بزه دیدگان، ضرورت ها و نیازهای توجه به ابعاد و موضوعات جدید حقوق بزه دیدگان و نیز نقاط ضعف و قوت لایحه جدید آیین دادرسی در حوزه حمایت از حقوق بزه دیده گان مورد نقد و بررسی سخنرانان قرار گرفت. در پایان این نشست علمی نیز سخنرانان به پرسش ها و نقدهای متعدد حاضران پاسخ گفتند.