اخبار و رویدادها

روزی با دانشگاه

روزی با دانشگاه


 

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، سومین دوره از برنامه «روزی با دانشگاه تهران» را با شعار «دانشگاه تهران؛ دانشگاه نخبگان»، دوشنبه ۷ مرداد سال جاری از ساعت ۹ تا ۱۶ در برخی از پردیسها و دانشکدههای دانشگاه تهران برگزار میکند.

این برنامه در راستای ارتباط دانشگاه و جامعه، آشنایی مردم بهویژه دانشآموزان با فضای دانشگاه و نشاندادن فضای علمی با نشاط و بهمنظور ایجاد علاقه، انگیزه و‌ روحیه تلاش برای ورود به «دانشگاه تهران» به عنوان نماد آموزش عالی ایران و جذب دانشجویان برتر، برگزار میشود.

اهداف این برنامه شامل آشنایی دانشآموزان با رشتههای تحصیلی دانشگاه تهران، آشنایی با امکانات و تسهیلات ویژه دانشگاه تهران برای دانشجویان، معرفی امکانات، موقعیت، جایگاه ملی و بینالمللی دانشگاه تهران برای دانشآموزان، خانوادهها و مربیان، آشنایی با فضاهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه تهران، معرفی قطبهای علمی دانشگاه تهران برای جذب دانشآموزان برتر، معرفی چهرههای ماندگار، دانشمندان جوان و دانشجویان موفق دانشگاه تهران و آشنایی با اهداف، ارزشها و سبک زندگی در دانشگاه تهران است.

جامعه هدف این برنامه دانشآموزان نخبه و علاقهمند، خانواده دانشآموزان و مربیان و مدیران مدارس برتر، هستند. در این برنامه، افراد علاقه‌مند برای آشنایی با دانشگاه تهران، رشته‌های تحصیلی، اعضای هیئت علمی، مفاخر، دستاوردها، امکانات و تجهیزات آن می‌توانند از دانشگاه دیدن کنند.

گفتنی است، در این مراسم یک‌روزه، تورهای بازدید از مراکز علمی، فرهنگی و تاریخی دانشگاه تهران، نشست‌های تخصصی در خصوص معرفی رشته‌های تحصیلی و زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برای دانش‌آموزان، داوطلبان ورود به دانشگاه و خانواده‌های آنان تدارک دیده شده است.