نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان دکتری

دانشجویان دکتری


قابل توجه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی سال95-94(رشته های حقوق نفت و گاز،حقوق بین الملل،حقوق عمومی)

94/3/26

تاریخ مصاحبه استعداد درخشان دکتری:

دوشنبه  1تیرماه ساعت10 صبح دفتر گروه حقوق عمومی

(رشته های حقوق نفت و گاز،حقوق بین الملل،حقوق عمومی)