نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر پژوهش

خبر پژوهش


مراسم تودیع و معارفه معاونت پژوهشی دانشکده

9/6/92

این مراسم در تاریخ 9/6/92 با حضور ریاست دانشکده، تنی چند از اساتید ،  مدیران مراکز و موسسات تابعه این معاونت  و همکاران محترم معاونت پؤوهشی برگزار گردید .

در پی انتصاب سرکار خانم دکتر امین زاده به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و انتصاب آقای دکتر ولی زاده به سمت معاونت پژوهشی دانشکده مراسم تودیع و معارفه ایشان با سخنرانی آقای دکتر موسوی  در بیان همکاری های ارزشمند و  شایسته سرکار خانم دکتر امین زاده در طی دو دوره مسئولیت این حوزه آغازگردید  که طی این سخنان   آرزوی استمرار این همکاری ها و انتصاب ایشان به عنوان مشاور پژوهشی ریاست دانشکده برای ایشان در سمت جدید آرزوی توفیقات بیشتر داشتند .

در ادامه ایشان با ابراز تشکر از تمامی همکاران و اساتید در این حوزه در طی دوران تصدی این سمت ، برای پیشبرد اهداف متعالی این معاونت برای جناب اقای دکتر ولی زاده آرزوی توفیق بیشتر داشتند .