نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نقد و بررسی جنبه های حقوقی فیلم هتل روآندا

جلسه نقد و بررسی جنبه های حقوقی فیلم هتل روآندا


جلسه نقد و بررسی جنبه های حقوقی فیلم هتل روآندا

94/08/12

فیلم "هتل روآندا"

جلسه ی پخش و نقد و بررسی فیلم هتل روآندا، سه شنبه 12 آبان ماه در موسسه ی مطالعات حقوق عمومی برگزار شد. در این برنامه علمی که با همت جمعی از دانشجویان عضو موسسه مطالعات حقوق عمومی  برگزار شد ، خانم دکتر نسرین مصفا، استاد دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آقایان دکتر عباسعلی کدخدایی رئیس موسسه ی مطالعات حقوق عمومی، دکتر امیر حسین رنجبریان استاد دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر امیر ساعد وکیل، استاد دانشکده ی روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه ، دکتر پوریا عسکری استاد دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و الیویه مارتین  رئیس دفتر نمایندگی کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ در تهران و دانشجویان دانشگاه های مختلف حضور داشتند. در ابتدا، مجری برنامه، ضمن خوش آمد گویی به میهمانان به اعلام برخی برنامه های موسسه ی مطالعات حقوق عمومی پرداخت و پس از آن  مطالبی راجع به وضعیت سیاسی- اقتصادی، سابقه ی تاریخی و چگونگی شروع جنگ داخلی در این کشور ارائه کرد. بخش اول برنامه با سخنرانی دکتر مصفا، دکترعباسعلی کدخدایی و الیویه مارتین انجام شد.

دکتر مصفا با تحلیل مسائل سیاسی وقت روآندا و واکنش سازمان ملل متحد در قبال حوادث این کشور به بیان علل شکست عملیات نیروهای حافظ صلح در این کشور و وضعیت فاجعه بار رخ داده در مورد زنان در این کشور اشاره نمود. در ادامه  دکتر کدخدایی ضمن تشریح مختصری از فعالیت های این موسسه از ساللهای قبل تاکنون از تلاش و پویایی دانشجویان و فعالیت آنها در موسسه تقدیر و تشکر کرد. وی علل وقوع فاجعه هایی مانند جنگ داخلی روآندا و عدم وجود تصمیم و اقدامی قاطع از سوی سازمان های بین‌المللی را در قالب شخصیت حقوقی سازمان ملل متحد و همچنین وضعیت خاص نیروهای حافظ صلح و محدودیت اختیارات آنها تحلیل نمودند.

سپس آقای مارتین، با اشاره به وجود ابهام در سرنگونی هواپیمای ریاست جمهوری روآندا، برخی از تجارب شخصی خود در زمان ماموریت در کشور روآندا در میان سالهای 1993 و 1994 را شرح دادند.

در بخش دوم، فیلم هتل روآندا به نمایش درآمد .

این برنامه با سخنرانی آقایان دکتر رنجبریان ، الیویه مارتین، دکتر عسکری و دکتر وکیل در بخش سوم ادامه یافت.

الیویه مارتن به عنوان اولین سخنران به بیان نقش کمیته ی بین المللی صلیب سرخ پس از وقوع جرم نسل کشی پرداختند. ایشان ضمن اینکه  واقعه ی رخ داده در روآندا را یک تراژدی انسانی برشمردند، به پناه بردن بسیاری از قربانیان خشونت به ساختمان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در روآندا و رسیدگی بسیار دشوار به وضعیت آنها اشاره کردند. ایشان همچنین تصریح نمودندکه کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در آن زمان ضمن ارسال نامه ای به شورای امنیت عدم شناسایی نسل کشی توسط آن شورا را یادآور شد.

دکتر عسکری ضمن توصیف نوع مخاصمه ی موجود در سرزمین روآندا و اشاره به رای آکایسو از دیوان کیفری بین المللی به بیان تفاوت میان مخاصمات تحت شمول ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو و مخاصمات مطروحه در پروتکل دوم الحاقی 1977 پرداخت. وی افزود وضعیت موجود در روآندا که توسط شورای امنیت تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی شده بود در حالی رخ داد که تمدن بشری  به درجات بالایی رسیده بود و این اتفاق نقطه ای سیاه در تاریخ به جا خواهد ماند.

دکتر وکیل ضمن بیان  نقش عملیات حفظ صلح در مخاصمه ی مسلحانه ی غیر بین المللی روآندا و سیاست زدگی این نوع عملیات به بیان ویژگی ها و اصول حاکم بر عملیات حفظ صلح و ارتباط این عملیات با وقایع روآندا و ارائه راه کارهایی جهت بهبود این عملیات پرداخت.

در پایان دکتر رنجبریان، ضمن بیان سابقه ی تاریخی و ریشه ی وقایع نسل کشی از گذشته تا امروز اقدامات شورای امنیت و سازمان ملل در مورد نسل کشی را مورد انتقاد قرار داد.

این جلسه تا ساعت 21:30 ادامه یافت.