اخبار و رویدادها

برگزاری کنگره ملی " نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور "

برگزاری کنگره ملی " نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور "