اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی با حضور نخبه ایرانی مقیم کشور مالزی ( آقای دکتر محمد مبین روپانی)

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی با حضور نخبه ایرانی مقیم کشور مالزی ( آقای دکتر محمد مبین روپانی)