اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه آشنایی با فرایند تدوین و انتشار مقالات در مجلات حقوقی آمریکا

برگزاری کارگاه آشنایی با فرایند تدوین و انتشار مقالات در مجلات حقوقی آمریکا