اخبار و رویدادها

برگزاری چهارمین جلسه از نشست های تخصصی آشنایی با سازمان جهانی همکاریهای بین المللی

برگزاری چهارمین جلسه از نشست های تخصصی آشنایی با سازمان جهانی همکاریهای بین المللی


 

چهارمین  جلسه از نشست  های تخصصی بصورت آن لاین  با لاهه در تاریخ ١٣٩٧/٣/١ در سالن دفاع طبقه اول دانشکده با موضوع، آشنایی با سازمان جهانی همکاریهای بین المللی در زمینه تدوین قوانین مدل و کنوانسیون های بین المللی در موضوعات مهم و فرامرزی حقوق مدنی و حقوق تجاری برگزار می شود .
تا کنون ۸۳ کشور عضو این سازمان شده اند و با ۱۵۰ کشور از طریق کنوانسیون های تدوین شده در عرصه حقوق بین الملل خصوصی مرتبط هستند. ایران هم اخیرا به کنوانسیون تصدیق اسناد (آپوستیل) ملحق شده است که آیین نامه اجرایی آن در حال تدوین است.