اخبار و رویدادها

برگزاری پیش همایش چهارم " تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو شرع و حقوق

برگزاری پیش همایش چهارم " تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو شرع و حقوق