اخبار و رویدادها

برگزاری پیش همایش پنجم " تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو شرع و حقوق

برگزاری پیش همایش پنجم " تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو شرع و حقوق