اخبار و رویدادها

برگزاری نشست " نقش دانشجویان افغانستانی مقیم ایران در روند پیشرفت و توسعه افغانستان "

برگزاری نشست " نقش دانشجویان افغانستانی مقیم ایران در روند پیشرفت و توسعه افغانستان "