اخبار و رویدادها

برگزاری نشست حقوقی " فورس ماژور تلقی شدن همه گیری کرونا ، انگاره یا مفروضه "

برگزاری نشست حقوقی " فورس ماژور تلقی شدن همه گیری کرونا ، انگاره یا مفروضه "