اخبار و رویدادها

برگزاری نشست "حدود اختیارات ویژه دولتها در زمان اضطرار : مطالعه ی بیماری های واگیردار "

برگزاری نشست "حدود اختیارات ویژه دولتها در زمان اضطرار : مطالعه ی بیماری های واگیردار "