اخبار و رویدادها

برگزاری نشست تخصصی " پیامدهای منطقه ای و بین المللی تصمیم ترامپ "

برگزاری نشست تخصصی " پیامدهای منطقه ای و بین المللی تصمیم ترامپ "