اخبار و رویدادها

برگزاری نشست تخصصی " ایران و روسیه در حوزه کشورهای مستقل هم سود " در مرکز مطالعات عالی بین المللی

برگزاری نشست تخصصی " ایران و روسیه در حوزه کشورهای مستقل هم سود " در مرکز مطالعات عالی بین المللی