اخبار و رویدادها

برگزاری نشست " تحلیل حقوقی-اقتصادی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 16/10/1399 درخصوص توافق مازاد بر خسارت تأخیر تأدیه "

برگزاری نشست " تحلیل حقوقی-اقتصادی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 16/10/1399 درخصوص توافق مازاد بر خسارت تأخیر تأدیه "