اخبار و رویدادها

برگزاری نشست " تحلیل تسهیلات مشارکتی بانکی در پرتو رویه قضایی "

برگزاری نشست " تحلیل تسهیلات مشارکتی بانکی در پرتو رویه قضایی "