اخبار و رویدادها

برگزاری میز گرد " تحلیلی بر سیاست خارجی عربستان سعودی : معادلات منطقه ای و بازتاب های جهانی "

برگزاری میز گرد " تحلیلی بر سیاست خارجی عربستان سعودی : معادلات منطقه ای و بازتاب های جهانی "