اخبار و رویدادها

برگزاری دوره آموشی " اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: دیدگاه های اندیشمندان ایرانی و اروپایی THE EU AND THE MENA REGION – PERSPECTIVES OF EUROPEAN AND IRANIAN SCHOLARS ON REGIONS IN CRISES"

برگزاری دوره آموشی " اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: دیدگاه های اندیشمندان ایرانی و اروپایی THE EU AND THE MENA REGION – PERSPECTIVES OF EUROPEAN AND IRANIAN SCHOLARS ON REGIONS IN CRISES"