اخبار و رویدادها

آیین نامه جدید استفاده از کتابخانه دانشکده

آیین نامه جدید استفاده از کتابخانه دانشکده


 

آیین نامه جدید استفاده از کتابخانه دانشکده

آیین نامه جدید استفاده از کتابخانه های دانشگاه تهران از جمله کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی که در یکصد و نهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران در تاریخ 10/4/1398 به تصویب رسیده است، لازم الاجرا گردیده و جایگزین آیین نامه های قبلی شده است.

اعضای محترم کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ( اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشکده) برای آگاهی از مفاد آیین نامه جدید که تغییراتی نسبت به آیین نامه های قبلی در آن ایجاد شده می توانند با کلیک در اینجا متن آیین نامه جدید و پیوست های آن را مشاهده کنند.

کتابخانه دانشکده