اخبار و رویدادها

انعقاد تفاهم نامه با انتشارات حقوقی مجد

انعقاد تفاهم نامه با انتشارات حقوقی مجد


انعقاد تفاهم نامه با انتشارات حقوقی مجد

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و انتشارات محترم مجد در تاریخ 20 مرداد ماه 1399 تفاهم نامه ای را جهت تسهیل انتشار آثار علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده منعقد کردند.

خواهشمند است متقاضیان نشر اثر در این انتشارات، درخواستهای خود را به دفتر معاونت پژوهشی تحویل دهند یا به آدرس research.law@ut.ac.ir  ایمیل فرمایند.

با تشکر

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی