نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار نشریه شماره 45 تازه های کتابخانه

انتشار نشریه شماره 45 تازه های کتابخانه


انتشار نشریه شماره 45 تازه های کتابخانه

95/7/12

»»»»»»انتشار نشریه شماره 45 تازه های کتابخانه

نشریه  تازه ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره 45 آن  در بر دارنده فهرست آخرین کتاب ها، نشریات و  پایان نامه هایی است که  در ماه های تیر، مرداد و شهریور وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.