اخبار و رویدادها

انتشار دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی

انتشار دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی