اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا شاکری

زهرا شاکری

زهرا شاکری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 66950254
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مالکیت معنوی 2105185 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 12:45) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 2105231 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مالکیت معنوی 2105185 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 12:45) 1396/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
حقوق قراردادها 2105221 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مالکیت معنوی 2105185 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 12:45) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سمینار 2105231 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
مالکیت معنوی 2105185 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 12:45) 1395/10/25(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
حقوق قراردادها 2105221 2 05 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1