اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا شاکری

زهرا شاکری

زهرا شاکری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 66950254
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

کارشناسی حقوق، 1384، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، 1386، دانشگاه تهران

پژوهشگر مهمان موسسه ماکس پلانک مونیخ آلمان( حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت)، 1390، بورس وزارت علوم  

دکتری حقوق خصوصی، 1391، دانشگاه تهران

 

 

     الف)  مقالات داخلی

 

1.   دکترین استیفای حق در نظام حقوق مالکیت فکری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،دوره 38، شماره 2، تابستان 1387،صص 113-97 

2.   چالش های حقوقی دکترین استیفای حق در نظام حقوق مالکیت فکری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38،شماره 4،زمستان 1387، صص204-185

3.   .تدابیر مرزی در حمایت از حقوق مالکیت فکری، مجله پژوهشنامه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی، دوره 15،شماره 57، زمستان  1389،صص 113-87

4.   انتقال قهری اموال فکری، مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،  دوره 2، شماره 1 ،  بهار و تابستان 1390، صص 106-87 .

5.   بررسی ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید ؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی ،فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41،شماره 1،بهار 1390، صص 203-185

6.   کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صص 110-93 .

7.   مبحثی در محدودیتها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،  دوره 3، شماره 1 ،  بهار و تابستان 1391، صص 64-41.

8.   سه گام ؛ آزمونی فراروی مصرف کنندگان آثار ادبی و هنری، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 61، بهار 1392، صص 248-209.

9.      اشتراک سازی آثار ادبی و  هنری؛ چالش ها و فرصت ها، مجله دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 92صص 11-1.

10.     حمایت عاری از تشریفات؛ اصلی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری- با تاکید بر کنوانسیون برن، نظام حقوقی ایران و آمریکا،مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،دوره 5، شماره 1،بهار و تابستان 93 ص 132-111.

11.  استفاده منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟!، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره45، شماره 2، تابستان 94 ، صص 223-207.

12.   جایگاه منافع عمومی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری، فصلنامه حقوق پزشکی(ویژه نامه حقوق مالکیت فکری)، زمستان1391، انتشار در 1394، صص 134 - 109 .

13. خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دوره 18،شماره 70،تابستان 1394، صص 221-197.

14.   بررسی وضعیت حقوقی سازمان های مدیریت جمعی در جهان کنونی، فصلنامه حقوق پزشکی(ویژه نامه حقوق مالکیت فکری)، زمستان1393، انتشار در 1395، صص 60 - 32 .

15. نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده‌ ی طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران ،فصلنامه حقوق خصوصی( پردیس فارابی قم)، دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395 ، صص 87-65.

16.   معیارهای بهینه سازی مقررات محدودیت ها و استثنائات در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،فصلنامه حقوق پزشکی،(ویژه نامه حقوق مالکیت فکری)،جلد 10، 1395، صص 148 - 119 .

17.  "حمایت از طرح و بسته بندی محصولات در قالب شاخه های حقوق مالکیت فکری." دانشنامه حقوق اقتصادی(دانش و توسعه سابق)، دوره23، شماره9 ، 1395،صص 11-90.

18. بررسی تطبیقی استثناء استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری مجله دانش حقوق مدنی، سال 1396،  دوره 6 شماره 1، بهار و تابستان 96،صص 30-19.

ب) مقالات خارجی

 

1.     My Religion:  My ‘Copy’ ‘Right’, Journal of Intellectual Property Rights (JIPR), New Delhi, India,Vol.18(6), Nov-2013,pp.566-575, ISSN:0975-1076 (Online); 0971-7544 (Print)

 ج) مقالات همایش ها

1.   تعدیل قلمرو حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی کنونی (نخستین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران، سالن همایش های صدا و سیما، 7-6 اردیبهشت 1389)، مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دی 1389، صص 197-165.

2.      جستاری در نظام حمایتی تولیدات علمی و صنعتی، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری وزارت علوم،  تهران، سالن اجلاس سران، دی ماه 1389.

3.   بررسی جایگاه حقوق مالکیت صنعتی در قوانین ایران (همایش نکوداشت یکصدمین سازمان ثبت اسناد و املاک، تهران، 10-9خرداد 1390)، مجموعه مقالات همایش نکوداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 1391، صص 277-253.

4.   منافع عمومی و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری ، دومین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، سالن همایش های صدا و سیما،5 اردیبهشت 1391.

5.   چالش ها و الزامات حقوقی کارت هوشمند ملی، نخستین همایش ملی ثبت احوال، تهران، سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 27-26 اردیبهشت 1391.

6.   چالش های حقوقی گروه های نخبه در تولید آثار علمی و محصولات فناورانه، نخستین هم‌اندیشی ملّی در امور نخبگان کشور، ششمین همایش ملی نخبگان، تهران، سالن اجلاس سران، 11 و 12 مهر 1391.

7.   حق مولف در آثار سینمایی اقتباسی،  سومین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، تالار وحدت، اردیبهشت 1392.

8.     مطالعه تطبیقی سازمان‌های مدیریت جمعی در کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته و نظام حقوقی عرفی،  چهارمین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، تالار وحدت،ششم اردیبهشت 1393.

9.   جستاری حقوقی در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات، همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی، سازمان بسیج حقوق دانان، تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 27 بهمن 1393.

10. نظریه اولین فروش آثار ادبی و هنری؛ روزنه‌ای به حقوق رقابت و مصرف‌کننده، همایش اقتصاد هنر، شیراز، تالار اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، 10 اسفند 1393.

11. معیارهای بهینه‌سازی مقررات محدودیت‌ها و استثنائات در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری؛ راهنمایی برای حقوق ایران،  پنجمین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، تالار وحدت،چهاردهم اردیبهشت 1394.

12. موازنه حقوق مربوط به نمودهای فرهنگ عامه و حقوق جامعه، هفتمین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران،سالن همایش های کتابخانه ملی، دوم خرداد ماه 1396.

13. جایگاه نظام حق اختراع در توسعه فناوری سبز،چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران- تالار فردوسی، دوم و سوم خرداد 1396.


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 2105231 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
مالکیت معنوی 2105185 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 12:45) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق قراردادها 2105221 2 05 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مالکیت معنوی 2105185 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 12:45) 1395/10/25(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه