اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا شاکری

زهرا شاکری

زهرا شاکری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 2105231 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
مالکیت معنوی 2105185 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 12:45) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق قراردادها 2105221 2 05 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مالکیت معنوی 2105185 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 12:45) 1395/10/25(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه