اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد یگرنگی

محمد یگرنگی

محمد یگرنگی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112340
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق کیفری عمومی 2 2104059 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق جزای عمومی 1 2105180 3 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/03/22(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای عمومی 2 2104104 1 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری رایانه ای 2104036 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
کارتحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1396/03/27(18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 2 2104059 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
کارتحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:45) 1395/10/18(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1