اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد یگرنگی

محمد یگرنگی

محمد یگرنگی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112340
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای عمومی 1 2104166 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق کیفری رایانه ای 2104036 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 2 2104104 1 05 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق کیفری عمومی 2 2104059 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق کیفری رایانه ای 2104036 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای عمومی 2 2104104 1 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای عمومی 1 2105180 3 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/03/22(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
کارتحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1396/03/27(18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 2 2104059 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
کارتحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:45) 1395/10/18(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1