اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ولی رستمی

ولی رستمی

ولی رستمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 66414423
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عادل ابراهیم پور اسنجان نقش حقوقی و قراردادی عوامل سه گانه مسئولیت،شرط پذیرش مسئولیت /جبران خسارت و انتقال آن به شرکت های بیمه ای و تعامل آنها با یکدیگر در تخصیص خطرپذیری(ریسک): موردکاوی قرارداد های بالادستی بیع متقابل درصنعت نفت و گاز ایران و قراردادهای امتیازی نفتی انگلستان دکتری دانلود 1395/06/15
رئیس الساداتی احسان جایگاه اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
خسروی احمد آسیب شناسی حقوقی مراجع اختصاصی اداری در ایران و ارائه آیین دادرسی اداری واحد (مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس)
مریم احمدی نژاد حقوق و آزادیهای عمومی از منظر امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/23
یاسر احمدوند مبانی و سازوکارهای تحقق عدالت اداری در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
شیخ بهائی ادیب نظام حقوقی حاکم بر عوارض در ایران کارشناسی ارشد
نیک نیا آرتینا تحلیل مقایسه ای سیمای جنایی شهرک های غرب و اکباتان طی سالهای 1393 - 1392 - 1391 کارشناسی ارشد
پتفت آرین بررسی تطبیقی ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی: ایران ، فرانسه ، مالزی کارشناسی ارشد
افضلی اسلام بررسی تطبیقی رابطه شرکت‌های ملی نفت و دولت‌های خود (در کشورهای عضو اوپک) کارشناسی ارشد
سعید اشرف زاده اعمال حاکمیت و تصدی در صنعت نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/30
فاطمه اصحابی بررسی حقوقی چالش ها وعملکردهای بنیاد شهید وامور ایثارگران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مرتضی اصغرنیا بررسی حقوقی نهاد تنظیم‌کننده مقررات بخشی (Regulatory) در صنعت برق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/15
محمدرضا افشاری استرداد منطقه قراردادی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
اسلام افضلی بررسی تطبیقی رابطه شرکت‌های ملی نفت و دولت‌های خود (در کشورهای عضو اوپک) کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/01
مسلم آقایی طوق بررسی کاربرد روش تحلیل اقتصادی در مهندسی قانون اساسی دکتری دانلود 1391/04/06
شاهرخی آناهیتا انواع دعاوی اداری در شورای دولتی فرانسه و دیوان عدالت اداری ایران کارشناسی ارشد
جهان آرا بابک چارچوب حقوقی بازارهای مالی بین¬المللی و نقش حقوق بازارهای مالی ملی از نظر حقوق بین¬الملل عمومی کارشناسی ارشد
مجتبی بازرگان زاده بررسی اطاله دادرسی در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
نسیم برخی The use of Public _ Private _ Partnership in Iran's industry of upstream and downstream کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/18
محمد برزگر خسروی آسیب شناسی حقوقی بودجه ایران در مراحل تهیه و تنظیم و تصویب دکتری دانلود 1393/06/17
مهرورز بیژن Social security rights ofdisabled and veterans کارشناسی ارشد
بهزاد پاشاپور نقد و بررسی قانون مناقصات و آیین نامه های مرتبط جدید و قدیم و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/22
آرین پتفت بررسی تطبیقی ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی: ایران ، فرانسه ، مالزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/14
کیا مهر پروین حمایت های قانونی در مقابله با پدیده کودک آزاری در ایران و انگلستان کارشناسی ارشد
زهرا پهلوان زاده نقد و بررسی نظام حقوق استخدامی ایران در پرتو نظریه ی حکمرانی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1389/6/30
آرمان پورجوهری مسئولیت اجتماعی شرکت های چند ملیتی نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
فروغ ترابی بررسی حقوقی قراردادهای تأمین مالی طرح محور پالایشگاهی با تأکید بر پالایشگاه های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
فریبا تقوایی فسخ قرارداد کار در حقوق ایران و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نرجس توکلی افشار تضمینات بین المللی حقوق بشر در روابط کارگری و کارفرمایی دکتری دانلود 1392/06/30
محسنی ثمانه بهره کشی اقتصادی از کار کودک کارشناسی ارشد
مجتبی جانی قربان نقش دیوان عدالت اداری در تضمین معاهدات کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
بابک جهان آرا چارچوب حقوقی بازارهای مالی بین¬المللی و نقش حقوق بازارهای مالی ملی از نظر حقوق بین¬الملل عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/16
مونا جورمند نئولیبرالیسم و حقوق اقتصادی ، اجتماعی بشر کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/10
مریم حبیبی حقوق مردم در اداره در پرتو قانون مدیریت خدمات کشوری کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
شریفی فرد حسن حقوق و تکالیف متقابل سازمان گمرک و مؤدیان آن در حقوق گمرکی ایران کارشناسی ارشد
مجتبی حسینی پور اردکانی نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
مرضیه حسین جانی شیوه تأمین مالی بخش بالادستی صنعت نفت ایران از طریق ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
معصومه حسین زرگری مشارکت پلیس و جامعه ی محلی در پیشگیری غیر کیفری از جرم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
تهمتن حمید بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت ایران کارشناسی ارشد
سعادتی خدیجه اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تأکید بر امور اجتماعی کارشناسی ارشد
احمد خسروی آسیب شناسی حقوقی مراجع اختصاصی اداری در ایران و ارائه آیین دادرسی اداری واحد (مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس) دکتری دانلود 1392/07/17
حسین داربویی بررسی تطبیقی اصول قیمت گذاری نفت و گاز در قراردادهای بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
بهشتی لرد داریوش بررسی حقوقی چالش‌های اجرای احکام دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
مهدیه دره شیری مالیات بر اموال فکری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
محسن دهقان منشادی بررسی نظام حقوقی حاکم بر نحوه وصول مطالبات دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اجرای احکام مدنی له آنها در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/04
شعبان رحمانی آیین حاکم بر حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
ایوب رضائی جایگاه و آثار سیاست های کلی نظام اداری در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
احسان رئیس الساداتی جایگاه اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
سحاب ساجدی تحلیل حقوقی نقش دستگاه های نظارتی در تحقق سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/28
صیرفی ساسان تعقیب و آزار به عنوان جنایت علیه بشریت کارشناسی ارشد
نریمان سامی Investigate the legal system Disablement the social security system Iran کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/15
نیک نژاد سامان مبانی شادکامی در حقوق‏طبیعی کارشناسی ارشد
ساجدی سحاب تحلیل حقوقی نقش دستگاه های نظارتی در تحقق سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی کارشناسی ارشد
نوید سراج مطالعه تطبیقی رسیدگی شکلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری با شورای دولتی فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
خدیجه سعادتی اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تأکید بر امور اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
اشرف زاده سعید اعمال حاکمیت و تصدی در صنعت نفت ایران کارشناسی ارشد
حمیدرضا سلیمانیان مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/29
قاسمی سمیرا جایگاه معاونان رییس جمهور در دولت و پاسخگویی آنان با نگاه تطبیقی با کشورهای افغانستان،عراق و اندونزی کارشناسی ارشد
زرشکیان سهرورد Legal Aspects of Providing Public Services through Information Technology کارشناسی ارشد
آناهیتا شاهرخی انواع دعاوی اداری در شورای دولتی فرانسه و دیوان عدالت اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
کیوانداریان شاهین یررسی اصل شفافیت در قراردادهای نفت و گاز کارشناسی ارشد
رحمانی شعبان آیین حاکم بر حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی کارشناسی ارشد
شهاب الدین شمس آبادی نظام حقوقی حاکم بر عوارض شهرداری ها در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/05
شمس آبادی شهاب الدین نظام حقوقی حاکم بر عوارض شهرداری ها در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
علیرضا صدری تحلیل نظام های انتخاباتی براساس مشارکت اقشار مردم کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی صفری بررسی و نقد حقوقی ساختار نظارتی قوه‌ی مجریه به منظورمبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
علی طالبی صلاحیت قوه مقننه در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
علیرضا طباطبایی بافقی ماهیت و آثار حقوقی پروانه نفتی در تنظیم روابط بین کشور میزبان، شرکت بین‌المللی نفتی و شرکت ملی نفت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مقصود عبادی بشیر بررسی تطبیقی- حقوقی نظام مالی احزاب سیاسی دکتری دانلود 1396/03/27
محبوبه عباسیان عدالت و اعمال حاکمیت تحلیلی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/15
صادق عبدی «بررسی تطبیقی شرایط عمومی قراردادهای EPC وزارت نفت با نمونه¬های بین¬المللی FIDIC و EJCDC با تاکیدی بر ریسک¬های قراردادی» کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/29
نوری عبدالعزیز حقوق بنیادین کار کارگران خارجی در ایران با تأکید بر کارگران افغانی کارشناسی ارشد
میرعلایی عیسی بررسی آثار حقوقی خصوصی سازی صنعت نفت وگاز ایران کارشناسی ارشد
میرزاپور علی بررسی تطبیقی نقش قوه مقننه در تصویب بودجه در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
نیک بخش شرفشاده علی بررسی قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی کارشناسی ارشد
میرزاخانی نافچی علی اکبر بررسی عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در ارتباط با مذهب کارشناسی ارشد
صدری علیرضا تحلیل نظام های انتخاباتی براساس مشارکت اقشار مردم کارشناسی ارشد
مریم غلامی جمکرانی نقش عدالت رویه ای در رسیدگی به تخلفات اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/08
کوچکی میاب غلامرضا بررسی تحول ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری در پرتو قانون جدید دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
ثریا فاطمی جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
میراحمدی سلوکرویی فاطمه شهردار در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد
فقیه لاریجانی فرهنگ تحلیل حقوقی روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری کارشناسی ارشد
فرهنگ فقیه لاریجانی تحلیل حقوقی روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری کارشناسی ارشد دانلود 1387/6/30
سمیرا قاسمی جایگاه معاونان رییس جمهور در دولت و پاسخگویی آنان با نگاه تطبیقی با کشورهای افغانستان،عراق و اندونزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/16
حسین قبادی بررسی نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار تحت تاثیر نظریات عدالت توزیعی و کارایی دکتری دانلود 1396/04/20
مرضیه قدردان مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران با رویکرد الزام به اجرای تعهدات زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
حمید قهوه چیان The legal system of exceptions to Computational law with an emphasis on External Credits of the inclusion in Iran دکتری دانلود 1395/11/12
مرتضی کیا تحلیل حقوقی منع تداول ثروت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
امید کریمی Enforcement of civil judgments against legal personalities of public law کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
هاشم کسایی قرارداد بیع متقابل نفتی و مقایسه‌ی آن با قراردادهای اداری کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/07
میثم لشگری نقد، بررسی و امکان سنجی قراردادهای امتیازی نوین در صنعت نفت و گاز ایران با تاکیدی بر حاکمیت و مالکیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
موسی پور میثم بررسی حقوقی اجرای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
بازرگان زاده مجتبی بررسی اطاله دادرسی در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد
جانی قربان مجتبی نقش دیوان عدالت اداری در تضمین معاهدات کارشناسی ارشد
حسینی پور اردکانی مجتبی نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» کارشناسی ارشد
عباسیان محبوبه عدالت و اعمال حاکمیت تحلیلی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
تمیزکارمستقیم محمد تفکیک ناپذیری آزادی‘ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی(با تأکید بر اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد
یزدان پرست محمد مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
نامی صابر محمد تاثیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر ادله اثبات دعوی کیفری کارشناسی ارشد
وارسته بازقلعه محمد حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
دلیلی دیدار محمد تقی نظارت قوۀ قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور کارشناسی ارشد
امیرمحسن مختاری اردکانی آثار الحاق ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درحقوق گمرکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فاطمه میراحمدی سلوکرویی شهردار در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
هدیه سادات میرترابی مبانی، ‌‌اصول ‌و ضوابط حاکم بر مقررات‌ گذاری بانکی در ایران و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD دکتری دانلود 1394/07/03
اصغرنیا مرتضی بررسی حقوقی نهاد تنظیم‌کننده مقررات بخشی (Regulatory) در صنعت برق ایران کارشناسی ارشد
زارعی مرتضی بررسی ابعاد حقوقی حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بشر کارشناسی ارشد
کیا مرتضی تحلیل حقوقی منع تداول ثروت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
علی میرزاپور بررسی تطبیقی نقش قوه مقننه در تصویب بودجه در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/24
علی اکبر میرزاخانی نافچی بررسی عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در ارتباط با مذهب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
عیسی میرعلایی بررسی آثار حقوقی خصوصی سازی صنعت نفت وگاز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
احمدی نژاد مریم حقوق و آزادیهای عمومی از منظر امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه کارشناسی ارشد
حسین زرگری معصومه مشارکت پلیس و جامعه ی محلی در پیشگیری غیر کیفری از جرم کارشناسی ارشد
زندی مینا نظارت قضایی بر مصوبات قوه مجریه:(ایران ,انگلستان,فرانسه) کارشناسی ارشد
حسین منوری نظارت دولت بر رقابت و انحصار اقتصادی در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
بهرامی مهدی مطالعه تطبیقی حقوق مودیان مالیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
مهسا مهدوی نقش رضایت مردم در مشروعیت قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
علیزاده مهران بررسی حقوقی نظام های اجرایی در طرح های پیمانکاری صنعت نفت کارشناسی ارشد
محمدلو مهران حقوق بشر و موارد نقض حقوق دفاعی متهمان در مراجع کیفری ایران کارشناسی ارشد
بیژن مهرورز Social security rights ofdisabled and veterans کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/29
مهدوی مهسا نقش رضایت مردم در مشروعیت قانون اساسی کارشناسی ارشد
وحید مؤذن تحلیل حقوقی ساختار و تشکیلات نظام اداری ایران در پرتو قانون مدیریت خدمات کشوری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
میثم موسی پور بررسی حقوقی اجرای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/11
محمد نامی صابر تاثیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر ادله اثبات دعوی کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
توکلی افشار نرجس تضمینات بین المللی حقوق بشر در روابط کارگری و کارفرمایی
مرضیه نظرآقایی تحلیل و نقد جنبه های حمایتی حقوق کار ایران با تأکید بر آخرین تحولات حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
علی نیک بخش شرفشاده بررسی قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
آرتینا نیک نیا تحلیل مقایسه ای سیمای جنایی شهرک های غرب و اکباتان طی سالهای 1393 - 1392 - 1391 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
سامان نیک نژاد مبانی شادکامی در حقوق‏طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
سراج نوید مطالعه تطبیقی رسیدگی شکلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری با شورای دولتی فرانسه کارشناسی ارشد
عبدالعزیز نوری حقوق بنیادین کار کارگران خارجی در ایران با تأکید بر کارگران افغانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
میرترابی هدیه سادات مبانی، ‌‌اصول ‌و ضوابط حاکم بر مقررات‌ گذاری بانکی در ایران و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD
مصطفی یوسفی جایگاه حقوقی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز 2103209 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق کار 2120039 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای ارای دیوان عدالت اداری 2103144 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق مالیه عمومی 2104136 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق معاملات دولتی 2103170 2 03 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی 2103131 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مالی 2120041 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مالیه عمومی 2103150 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1