اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید الهوئی نظری

حمید الهوئی نظری

حمید الهوئی نظری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن جلالت دانش ماهیت حقوقی و ابزارهای تدابیر پیشگیرانه از وقوع وضعیت ها و اختلافات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
علی‌اصغر صدرعضدی بررسی ابعاد حقوقی تحریم های یکجانبه فراقطعنامه ای علیه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
صدرعضدی علی‌اصغر بررسی ابعاد حقوقی تحریم های یکجانبه فراقطعنامه ای علیه ایران کارشناسی ارشد
روح اله فهیمی ارزیابی عملکرد محاکم ویژه بین المللی کیفری درخصوص جرم نسل کشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
عباس زاده محمد بررسی احکام و آراء اکسید از منظر مصالح کشورهای سرمایه پذیر کارشناسی ارشد
آفتاب محمدرضا مفهوم حقوقی تبعیض مثبت در نظام حقوق بشربا تأکید بر معلولان و ایثارگران کارشناسی ارشد
میرمحمدی معصومه سادات ابعاد حقوقی فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)با تأکید بر حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست
زهره موحد نقش دیوان دادگستری اروپایی در توسعه اصول کلی حقوقی اتحادیه با تأکید بر اصول مربوط به اجرای عدالت و حقوق بنیادین کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل خصوصی 2103029 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 2120032 3 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سازمان های بین المللی 2103051 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق کیفری بین الملل 2103041 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل خصوصی 2103029 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل عمومی 2120032 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1396/03/20(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی 2103005 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1