اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید الهوئی نظری

حمید الهوئی نظری

حمید الهوئی نظری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل خصوصی 2103029 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل عمومی 2120032 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1396/03/20(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری بین الملل 2103041 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
بررسی تفصیلی برخی مسائل ح ب ع 2103005 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق سازمانهای بین المللی 2103066 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حل وفصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سازمانهای بین المللی 2103051 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1