اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید نصرالله ابراهیمی

سید نصرالله ابراهیمی

سید نصرالله ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
چاوشی لاهرود ابراهیم نقض علائم تجاری مشهور کارشناسی ارشد
علوی دهکردی احمدرضا Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد
بهاره ایزدپناه اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی راجع به مالکیت فکری و آثار آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
امیر اسلامیه امکان سنجی کاربرد قراردادهای اجاره صنعت نفت و گاز ایالات متحده امریکا در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
خرمیان اصفهانی امین جبران خسارت قراردادی در پرتو تخصیص ریسک قراردادهای (بالادستی) نفت و گاز کارشناسی ارشد
متین بازیار تحلیل حقوقی تعارض منافع در مناقصات نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/29
ملیکا پورموسوی تحلیل حقوقی- اقتصادی قرارداد طراحی ،تامین تجهیزات ،ساخت و تامین مالی پروژه EPCF)) در صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/5
ابراهیم چاووشی لاهرود نقض علائم تجاری مشهور کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
فاطمه خوش چهره بررسی انواع قرارداهای استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
حمیدرضا رفیعی نصب مبانی ارجاع به داوری موردی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
جعفری ندوشن شهاب تعارض صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
شمشیری صادق جنبه های حقوقی انتقال دانش فنی در صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد
علیرضا طباطبایی بافقی ماهیت و آثار حقوقی پروانه نفتی در تنظیم روابط بین کشور میزبان، شرکت بین‌المللی نفتی و شرکت ملی نفت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
ملک پور علیرضا تحلیل حقوقی مقررات حاکم بر قراردادهای (طراحی تأمین-تجهیزات-اجرا) کارشناسی ارشد
احمدرضا علوی دهکردی Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/14
احمدرضا علوی دهکردی Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/14
احمدرضا علوی دهکردی Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/14
احمدرضا علوی دهکردی Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/14
زهرا کریمی فرد رژیم حقوقی حاکم بر صادرات و واردات کالاهای نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
زمانی کوه پنجی مجید نظریه بازی‌ها در مدیریت جامع و یکپارچه تفسلی قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد
پدرام مدرس روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد
هاشمی مصطفی مدیریت حقوقی مذاکرات قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز براساس مدل تفسل
مصطفی هاشمی مدیریت حقوقی مذاکرات قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز براساس مدل تفسل دکتری دانلود 1394/12/08
میرباقری هانیه سادات The Negotiation of International oil and gas contracts and its prevailing legal principles کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تطبیقی قرار دادها 2103210 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق نفت و گاز 2103177 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل خصوصی 2 2105184 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تعارض قوانین در زمینه مالکیت فکری 2105224 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق قراردادها 2103174 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق انرژی 2105259 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز 2103223 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون حقوقی 2105223 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق نفت و گاز پیشرفته 2103213 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
قراردادهای بالادستی نفت و گاز 2103189 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تطبیقی قرار دادها 2103210 3 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی 2105247 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق نفت و گاز 2103177 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل خصوصی 2 2105184 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/01(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق قراردادها 2103174 3 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق انرژی 2105259 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی نفت و گاز 2103169 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز 2103223 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون حقوقی 2105223 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق نفت و گاز 2103177 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1