اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمد طباطبایی نژاد

سیدمحمد طباطبایی نژاد

سیدمحمد طباطبایی نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 1 (تجار و اعمال تجاری) 2104138 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه 2105070 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت 1 اشخاص 2105179 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 10:45) 1396/04/01(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه 2105070 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه