اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد شیرخانی

محمد شیرخانی

محمد شیرخانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112381
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انرژی و سیاست جهان 2102009 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
مسائل عمده اقتصادی معاصر 2102095 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی بین المللی 2102073 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
انرژی و سیاست جهان 2102009 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه