اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112336
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سلیمی. سجاد جایگاه شهادت و تشریفات قانونی استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری ایران کارشناسی ارشد
مرضیه ابوالحسنی نیارکی مبانی فقهی زیارت و توسل کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
رضوانی منفرد احمد تاثیر حاکمیت صفویه بر تحولات فقهی ونظام حقوقی ایران
سامر محمد احمد القضاه تفتیش در آئین دادرسی کیفری اردن ومقایسه آن با حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1371
مریم اژدری کوشا Interaction of the legal norms of criminal and social norms in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
حسینیان کاشانی اعظم السادات مبانی جرم‌انگاری اضرار به نفس کارشناسی ارشد
ستوده اکرم بررسی احکام نشوز زوج و زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد
محمدی ایمان ضمان کیفری و مناط تحقق و انتفاء آن کارشناسی ارشد
حمید انصاری بررسی مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام دکتری دانلود 1386/11/20
عباس بابائی خانه سر سیاست جنایی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1386
مجتبی باری سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران راجع به مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1381
حمید بهره مند بگ نظر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فسادو مطالعة طبیقی آن باکنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد دکتری دانلود 1389/07/14
کشاورز چافجیری پژمان مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ( انگلستان و فرانسه) کارشناسی ارشد
مهدی پیله ور بررسی الگوی مهاجرت در مناطق مرزی با رویکرد آمایش مطالعه موردی: استان خراسان رضوی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
کریمی جواد بررسی فقهی وحقوقی معامله با خود وآثار مترتب برآن کارشناسی ارشد
کشوری پسندیده جواد بررسی تطبیقی خسارت معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد
عصمت حاجی آقا محمدی حقوق و تکالیف یک فرد مسلمان در بلاد غیر مسلمان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/21
محمدعلی حاجی ده آبادی اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران دکتری 1386/04/18
محمد علی زاده اشکلک حبیب سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران دکتری
علی زاده اشکلک حبیب محمد سیـاست جنـایی قضـایی جمهوری اسلامـی ایـران
علی مراد حیدری تحلیل فقهی-حقوقی تاثیر خویشاوندی در قوانین کیفری ایران دکتری دانلود 1387/05/12
داورزنی حسین بررسی فقهی امکان تعمیم ادلّه اثبات جرم
معدنی حسنعلی ارتداد و مبانی فقهی و حقوقی کیفر آن
غفاری توران حمید بررسی مبانی فقهی تقیه در مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد
مسجدسرایی حمید بررسی تحلیلی مسؤولیّت‌ها و اختیارات حاکم در فقه جزایی و حقوق کیفری ایران
محمدصادق خادمی جهرمی بررسی موارد قانونی عکس العمل خصوصی در مقابل جرم، خارج ازسیستم قضائی کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد حسین خوانین زاده موانع ارث در میان مذاهب پنجگانه اسلامی دکتری دانلود 1386/09/10
هما داودی گرمارودی پویایی و پایایی نئوکلاسیسیسم باز اندیشیده دکتری دانلود 1383
حسین داورزنی بررسی فقهی امکان تعمیم ادلّه اثبات جرم دکتری دانلود 1386
فاطمه دلاور بررسی بازدارندگی احکام جزایی اسلام از وقوع جرم کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/24
ولی رستمی سیـاست جنـایی مشـارکتی در جمهوری اسلامـی ایران دکتری دانلود 1384
امید رستمی غازانی Comparative Sociology Of Punishment In Islamic Society And Secular Society دکتری دانلود 1395/11/26
احمد رضوانی منفرد تاثیر حاکمیت صفویه بر تحولات فقهی ونظام حقوقی ایران دکتری دانلود 1387/10/03
لنسل-ارفع زهرا حقوق متقابل زوجین در فقه اسلامی و حقوق اتریش کارشناسی ارشد
احمد القضاه سامر محمد تفتیش در آئین دادرسی کیفری اردن ومقایسه آن با حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد
اکرم ستوده بررسی احکام نشوز زوج و زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
سلیمی سجاد جایگاه شهادت و تشریفات قانونی استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری ایران کارشناسی ارشد
محمدی سکینه سیاست کیفری کرامت مدار کارشناسی ارشد
امید سلطانی دموکراسی و جرم انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سجاد سلیمی جایگاه شهادت و تشریفات قانونی استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
سلیمی. سجاد جایگاه شهادت و تشریفات قانونی استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی شفیعی تاخیر تادیه و خسارات ناشی از آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی صابری تولایی توجیه مجازات از رویکردهای محض تا رویکرد بینابین دکتری دانلود 1392/12/21
بابائی خانه سر عباس سیاست جنایی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران
قاسمی عباسعلی بررسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی کارشناسی ارشد
حاجی آقا محمدی عصمت حقوق و تکالیف یک فرد مسلمان در بلاد غیر مسلمان کارشناسی ارشد
فرهنگ مهر علی تحلیل فقهی-حقوقی آثار و احکام توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 کارشناسی ارشد
حبیب محمد علی زاده اشکلک سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران دکتری 1383
زهراسادات علیزاده طباطبایی سیاست جنایی کارآمد جهت سالم سازی فضای سایبراز محتوای مجرمانه و کاربری آن دکتری دانلود 1395/12/08
حیدری علی مراد تحلیل فقهی-حقوقی تاثیر خویشاوندی در قوانین کیفری ایران
حمید غفاری توران بررسی مبانی فقهی تقیه در مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدنسل غلامرضا پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه
محمد حسنی غلامعباس بررسی تطبیقی عقد کفالت در فقه و حقوق مدنی ایران و سوریه کارشناسی ارشد
دلاور فاطمه بررسی بازدارندگی احکام جزایی اسلام از وقوع جرم کارشناسی ارشد
فلاح تفتی فاطمه حق تألیف و موارد مشابه آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
میرانپور فاطمه بررسی نقش عرف در مهریه و نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
مهری فراهانی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384/07/13
علی فرهنگ مهر تحلیل فقهی-حقوقی آثار و احکام توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/23
فاطمه فلاح تفتی حق تألیف و موارد مشابه آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1384
عباسعلی قاسمی بررسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی کارشناسی ارشد دانلود 1381
جواد کریمی بررسی فقهی وحقوقی معامله با خود وآثار مترتب برآن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
پژمان کشاورز چافجیری مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ( انگلستان و فرانسه) کارشناسی ارشد دانلود 1381
جواد کشوری پسندیده بررسی تطبیقی خسارت معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد گنج علیشاهی درآمدی بر نظریات بیانی و ارتباطی مجازات کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/21
مهرابی راد لیلی بررسی حضانت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
زهرا لنسل-ارفع حقوق متقابل زوجین در فقه اسلامی و حقوق اتریش کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/18
باری مجتبی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران راجع به مواد مخدر کارشناسی ارشد
ایمان محمدی ضمان کیفری و مناط تحقق و انتفاء آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/11
سکینه محمدی سیاست کیفری کرامت مدار کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
غلامعباس محمد حسنی بررسی تطبیقی عقد کفالت در فقه و حقوق مدنی ایران و سوریه کارشناسی ارشد دانلود 1381
خوانین زاده محمد حسین موانع ارث در میان مذاهب پنجگانه اسلامی
خادمی جهرمی محمدصادق بررسی موارد قانونی عکس العمل خصوصی در مقابل جرم، خارج ازسیستم قضائی کارشناسی ارشد
حاجی ده آبادی محمدعلی اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران
حاجی ده آبادی محمدعلی اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران
غلامرضا محمدنسل پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه دکتری دانلود 1387/03/11
میرخلیلی محمود پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام
میر خلیلی محمود پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام دکتری
زاهد محمودی An Analysis of Health Tourism in the County of Urmia; with Emphasis on Medical Tourism کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
فاطمه میرانپور بررسی نقش عرف در مهریه و نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/12
محمود میرخلیلی پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام دکتری دانلود 1385/07/15
محمود میر خلیلی پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام دکتری 1385
ابوالحسنی نیارکی مرضیه مبانی فقهی زیارت و توسل کارشناسی ارشد
منوچهری مریم بررسی حقوقی و فقهی اقدامات تادیبی و مراقبتی اولیاء و سرپرستان در مورد اطفال کارشناسی ارشد
حمید مسجدسرایی بررسی تحلیلی مسؤولیّت‌ها و اختیارات حاکم در فقه جزایی و حقوق کیفری ایران دکتری 1387/08/01
حسنعلی معدنی ارتداد و مبانی فقهی و حقوقی کیفر آن دکتری دانلود 1386
یوسفی منصوره مبانی فقهی و حقوقی واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی کارشناسی ارشد
مریم منوچهری بررسی حقوقی و فقهی اقدامات تادیبی و مراقبتی اولیاء و سرپرستان در مورد اطفال کارشناسی ارشد دانلود 1384
شفیعی مهدی تاخیر تادیه و خسارات ناشی از آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران کارشناسی ارشد
فراهانی مهری مصونیت پارلمانی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
لیلی مهرابی راد بررسی حضانت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1384
داودی گرمارودی هما پویایی و پایایی نئوکلاسیسیسم باز اندیشیده
منصوره یوسفی مبانی فقهی و حقوقی واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/04
رستمی ولی سیـاست جنـایی مشـارکتی در جمهوری اسلامـی ایران
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
فقه استدلالی 1 2104121 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سیاست جنایی 2104126 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون فقه جزایی 2104101 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
فقه استدلالی 1 2104121 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سیاست جنایی 2104126 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون فقه جزایی 2104101 3 04 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1