اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سجاد ستاری

سجاد ستاری

سجاد ستاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112302
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفی

مقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیاه پوش ابراهیم سیاستگذاری امنیتی ایران، بازیگران، فرآیندها و ساختار کارشناسی ارشد
امیراصانلو جاهد اقتصاد سیاسی بازار انرژی و امکانهای اوپک با تاکید بر اوپک گازی کارشناسی ارشد
معظمی سیاوش اسطوره و امر توسعه در تاریخ ایران قدیم کارشناسی ارشد
امیدپور سجاد Spirit, awareness and rebuilding in history: Understanding of Iranians’ reforms کارشناسی ارشد
دهقانی علی " اخلاق توسعه در شرق آسیا و خاورمیانه" کارشناسی ارشد
احمدی مریم اقتصاد سیاسی هنر و مسئله ی دیالوگ در فرهنگ عامه کارشناسی ارشد
حقیقی یوسف رابطه نفت و توسعه یافتگی ، مقایسه ایران و اندونزی (2012 -1980 ) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه وسیاست در عصر جهانی شدن 2101398 2 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نوسازی و توسعه سیاسی 2101372 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی توسعه 2101525 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی سیاسی 2101356 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مسائل توسعه سیاسی درایران 2101243 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مسائل سیاسی اقتصادی نفت خاورمیانه 2101284 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1