اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سجاد ستاری

سجاد ستاری

سجاد ستاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112302
اتاق: 254
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیاه پوش ابراهیم سیاستگذاری امنیتی ایران، بازیگران، فرآیندها و ساختار کارشناسی ارشد
الولی الشریف History, Tribal Conciousness and State(African Genre) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
امان الله بابایی نیا آموزش عالی، جامعه پذیری مجدد و تاثیر آن بر همبستگی ملی(مطالعه مقایسه ای ایران و مالزی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
ابراهیم پورمحمود خاورمیانه ورفتار اقتصاد سیاسی نیروهای فروملی درعراق کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
امیراصانلو جاهد اقتصاد سیاسی بازار انرژی و امکانهای اوپک با تاکید بر اوپک گازی کارشناسی ارشد
سعید حق بین نفت، نابازار و عدالت اجتماعی در جوامع نفتی خاورمیانه پژوهشی در اقتصاد سیاسی جوامع نفتی خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
یوسف حقیقی رابطه نفت و توسعه یافتگی ، مقایسه ایران و اندونزی (2012 -1980 ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
امیر خسروپور Irony and Authority in Everyday Politics کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
علی دهقانی " اخلاق توسعه در شرق آسیا و خاورمیانه" کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/24
فرزین رحیمی زنوز فدرالیسم در کشورهای متکثر بررسی کارکرد سیستم فدرال در جوامع چند قومی و چند مذهبی غیرلیبرال کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
فرهاد رستمی پیوندی شدن فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
امید زینالی تبارشناسی و تحلیل انتقادی گفتمانهای توسعه در ایران معاصر(مقایسه برنامه عمرانی سوم و چهارم با برنامه اول و دوم توسعه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
معظمی سیاوش اسطوره و امر توسعه در تاریخ ایران قدیم کارشناسی ارشد
امیدپور سجاد Spirit, awareness and rebuilding in history: Understanding of Iranians’ reforms کارشناسی ارشد
امید شاکر اردکانی اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری در ایران: پارادوکس ها و عدم تعادل ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/20
مجتبی شهریاری ایدئولوژی سیاسی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
دهقانی علی " اخلاق توسعه در شرق آسیا و خاورمیانه" کارشناسی ارشد
محمد قدسی آوانگاردهای تجدد ادبی و مسئله «ترقی» در ایران درآمدی بر شناخت روایت شناسانه رمانتی سیسم ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
احمدی مریم اقتصاد سیاسی هنر و مسئله ی دیالوگ در فرهنگ عامه کارشناسی ارشد
حقیقی یوسف رابطه نفت و توسعه یافتگی ، مقایسه ایران و اندونزی (2012 -1980 ) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نوسازی و توسعه سیاسی 2101372 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جامعه و سیاست در عصر جهانی شدن 2101398 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی سیاسی 2101356 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مسائل توسعه سیاسی در ایران 2101243 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نوسازی و توسعه سیاسی 2101372 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه و سیاست در عصر جهانی شدن 2101398 2 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
مسائل سیاسی اقتصادی نفت خاورمیانه 2101284 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی سیاسی 2101356 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مسائل توسعه سیاسی در ایران 2101243 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی توسعه 2101525 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1