اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید حمزه صفوی

سید حمزه صفوی

سید حمزه صفوی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 08 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی اروپا 2106258 2 06 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سیاست بین الملل 2106162 2 10 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روابط میان کشورهای خاورمیانه 2106222 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
جامعه و فرهنگ در اروپا 2106196 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 08 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تاریخ اجتماعی سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106166 2 11 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1396/03/24(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی اروپا 2106258 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 05 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 07 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 09 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روابط میان کشورهای خاورمیانه 2106222 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1