اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید حمزه صفوی

سید حمزه صفوی

سید حمزه صفوی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ اجتماعی سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106166 2 11 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1396/03/24(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی اروپا 2106258 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
جامعه و فرهنگ در اروپا 2106196 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 08 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روابط میان کشورهای خاورمیانه 2106222 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 07 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 09 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 05 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1