اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن صفری

محسن صفری

محسن صفری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خلیل احمدی مسؤولیت مدنی دولت در قبال بلایای طبیعی دکتری دانلود 1391/04/31
سیده معصومه احمدی شیخ شبانی مسئولیت مدنی ناشی از اهداء جنین آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/28
صفوی آرمین وقف خاص بر اولاد خاص کارشناسی ارشد
انورعارف اسعد بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
حسین اسکندری مبانی رابطه سببیت در مسؤولیت مدنی دکتری دانلود 1394/11/28
فتح الهی آسیه مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فناوری معیوب کارشناسی ارشد
محمدحسن امام وردی ابهام زبان حقوقی دکتری دانلود 1394/07/07
محمد حسن امام وردی معنا شناسی قانون کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
سیدمهرداد امیر شاه کرمی بررسی تطبیقی آثار حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام کامن لا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
زهرا براتی Dependants of infertility treatment contracts کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مصطفی بهاری زاده قراردادهای بهره برداری از دکل حفاری کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/19
زهرا تخشید ابعاد حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس درحقوق ایران و فقه شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
موسوی جعفر مقایسه حیازت وقاعده تصرّف( (RULE OF CAPTURE درمنابع نفت وگاز ازمنظر فقه،حقوق ایران وآمریکا کارشناسی ارشد
میرهاشمی حبیب بررسی چالش های قانونی موجود در حفاظت از جنگل های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان اردل-استان چهارمحال و بختیاری) کارشناسی ارشد
فاطمه سادات حسینی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی‎های نفتی در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
محدثه سادات حسینی خلیلی سوءاستفاده از حق دز حقوق خانواده با تأکید بر رویه قضائی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/19
محمود حسینی زاده مبنا و نحوه تقسیم مسؤولیت مدنی در صورت اجتماع عرضی اسباب در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
سمانه خادملو مطالعه تطبیقی مبانی، اسباب و آثار فسخ نکاح در فقه امامیه و شافعی، حقوق ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
مریم خاقانی بررسی شبیه سازی انسانی از دیدگاه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
مظفری سیبنی خدیجه مسئولیت مدنی سبب مجمل کارشناسی ارشد
محمدمهدی خسروی تحلیل معرفت شناختی – اسلامی قضایای حقوقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
سهیلا داموغ جایگاه حسن و قبح در ساختار قضایای حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
تینا درکی مبانی حقوقی شبیه سازی انسان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
عباس رستگار اضطرار در نظام بانکی ایران و تأثیر آن در تسهیلات بانکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/08
رضائی چیانه رسول بررسی فقهی حقوقی اثر فسخ عقود تملیکی (معاملات سابق) بر فسخ کارشناسی ارشد
رسول رضائی چیانه بررسی فقهی حقوقی اثر فسخ عقود تملیکی (معاملات سابق) بر فسخ کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/19
تخشید زهرا ابعاد حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس درحقوق ایران و فقه شیعه کارشناسی ارشد
نوایی سارا تقابل نفع و ضرر(قاعده من له الغنم فعلیه الغرم)به عنوان مبنای مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
مسعود سبزواری جوزانی The Surveying Views and Evolutions about Property Law and Other Rights of Host States and Corporations in Oil and Gas Investments with Impress on International Arbitration Decisions. کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
امیر شاه کرمی سیدمهرداد بررسی تطبیقی آثار حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام کامن لا کارشناسی ارشد
داموغ سهیلا جایگاه حسن و قبح در ساختار قضایای حقوقی کارشناسی ارشد
محمدرضا شاهینی «انحلال قراردادهای باروری آزمایشگاهی» کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مشهدیان شهاب قراردادهای بهره‌برداری از علامت تجاری(فرانچایز) کارشناسی ارشد
مهسا صفارزاده Advocacy of obsolescences کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مهدی صفریان مسئولیت مدنی ناشی از تولید، توزیع و تبلیغ محصولات دخانی در حقوق ایران و آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
آرمین صفوی وقف خاص بر اولاد خاص کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/02
اسمعیل طاهری بهروز تحلیل قاعده لاحرج در فقه اسلامی، حقوق ایران و سایر کشورها (بررسی تطبیقی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مسیح زاده طراوت حقوق غیر مالی ناشی از مالکیتهای آثار ادبی و هنری کارشناسی ارشد
رستگار عباس اضطرار در نظام بانکی ایران و تأثیر آن در تسهیلات بانکی کارشناسی ارشد
ناصر عچرش اثر پذیرش خطر خواهان در خسارت مورد مطالبه با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس دکتری دانلود 1390/03/22
نیما علیجان نژاد تحلیل تطبیقی استفاضه در اثبات دعوی از منظر فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سجاد علیدادی سلیمانی بررسی تطبیقی عده ی زنان در مذاهب خمسه کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
مژدهی علیرضا مسئولیت مدنی دارندگان حیوانات و مطالعه تطبیقی آن کارشناسی ارشد
آسیه فتح الهی مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فناوری معیوب کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
مریم قرشی ماهیت و آثار قراردادهای ثبت نام دامنه اینترنتی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/08
فرشته قمبری The study of the theory of efficient breach of contract کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمد رضا قنبری قواعد حاکم بر زیان های مشمول نظام های جبران خسارت دکتری دانلود 1395/11/30
امام وردی محمد حسن معنا شناسی قانون کارشناسی ارشد
خسروی محمدمهدی تحلیل معرفت شناختی – اسلامی قضایای حقوقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
حسینی زاده محمود مبنا و نحوه تقسیم مسؤولیت مدنی در صورت اجتماع عرضی اسباب در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد
صبا مختاری The Principle of Pharmaceutical Contracts with the Emphasis on Intellectual Property law Criteria کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
مهسا مدنی وکالت ثانوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/22
خاقانی مریم بررسی شبیه سازی انسانی از دیدگاه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
قرشی مریم ماهیت و آثار قراردادهای ثبت نام دامنه اینترنتی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آمریکا کارشناسی ارشد
حبیب میرهاشمی بررسی چالش های قانونی موجود در حفاظت از جنگل های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان اردل-استان چهارمحال و بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
علیرضا مژدهی مسئولیت مدنی دارندگان حیوانات و مطالعه تطبیقی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/08
طراوت مسیح زاده حقوق غیر مالی ناشی از مالکیتهای آثار ادبی و هنری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/08
شهاب مشهدیان قراردادهای بهره‌برداری از علامت تجاری(فرانچایز) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/06
بهاری زاده مصطفی قراردادهای بهره برداری از دکل حفاری کارشناسی ارشد
خدیجه مظفری سیبنی مسئولیت مدنی سبب مجمل کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/01
شبنم معصوم‌زاده قصاص از منظر حقوق خصوصی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/08
مرضیه السادات منتظری تبار تحلیل تأثیر دیدگاه انسان شناختی در نظام های حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/16
صفارزاده مهسا وکالت محجور کارشناسی ارشد
ندا نادری عقد نکاح الکترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/08
عچرش ناصر اثر پذیرش خطر خواهان در خسارت مورد مطالبه با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس
علیجان نژاد نیما تحلیل تطبیقی استفاضه در اثبات دعوی از منظر فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
سارا نوایی تقابل نفع و ضرر(قاعده من له الغنم فعلیه الغرم)به عنوان مبنای مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 5 (خانواده) 2105108 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول فقه 1 2105013 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون فقه 1 ( فقه معاملات) 2104176 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
فقه استدلالی 1 2105130 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق تطبیقی منابع معدنی 2103180 2 03 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول فقه 2105196 3 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول فقه 2 2105014 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
متون فقه 1 2105156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 5 (خانواده) 2105108 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فلسفه حقوق 2105133 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 16:45) 1396/03/31(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
اصول فقه 1 2105013 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فلسفه حقوق 2105300 1 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق تطبیقی منابع معدنی 2103180 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
اصول فقه 2105196 3 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اصول فقه 2 2105014 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
متون فقه 1 2105156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1