اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112388
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجیدی ابراهیم اصول جهان بینی علمی و تحول پارادایمی سیاست در اندیشه هابز کارشناسی ارشد
امیرور ابوالفضل شالوده¬های عرفان ابن¬عربی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
بقرایی ابوطالب بررسی دیدگاه ها و اصول فکری-سیاسی گروه فرقان کارشناسی ارشد
محمدجواد آجرلو جغرافیای سیاسی شیعیان شبه جزیره عربستان با تاکید بر تحولات انقلابی خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/02
امیر اکبری مقایسه ای میان اندیشه سیاسی و جهان بینی روشنفکران عصر مشروطه و عصر انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
جمال الیابس جنبش‌های اسلامی مراکش و مشارکت سیاسی توحید و اصلاح- عدل و احسان کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/24
محسن آل سید غفور اسلام لیبرال در ایران معاصر (پیدایی و تحولات سنت فکری-سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی) دکتری دانلود 1386
حیدری الهام مفهوم وکالت در اندیشه سیاسی نائینی کارشناسی ارشد
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از " حکومت دموکراتیک" به "حکم روایی دموکراتیک"
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از حکومت دموکراتیک به حکم روایی دموکراتیک در پایان قرن بیستم
اکبری امیر مقایسه ای میان اندیشه سیاسی و جهان بینی روشنفکران عصر مشروطه و عصر انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
سلامت آملی امیر بابک حکومت زیبا (نظریۀ دموکراسی اشرافی) کارشناسی ارشد
ابوالفضل امیرور شالوده¬های عرفان ابن¬عربی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) دکتری دانلود 1392/12/17
ابوطالب بقرایی بررسی دیدگاه ها و اصول فکری-سیاسی گروه فرقان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/15
محمد حبیبی خوزانی گفتمان مشروطه اسلامی: بررسی زمینه های پیدایش و شکل گیری گفتمان مشروطه اسلامی در عصر مشروطیت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/18
الهام حیدری مفهوم وکالت در اندیشه سیاسی نائینی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
شمسینی غیاثوند حسن نشانگان عرفی سازی در گفتمان های سیاسی متعارض ایرانی
شمسینی غیاثوند حسن تحول معنایی، ساختاری و کارکردی عرفی پذیری جمهوری اسلامی ایران
رمضانی خردمردی حسین مدیریت سیاسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین توسی کارشناسی ارشد
محمدعلی حسینی‌زاده اسلام سیاسی در ایران (زمینه‌ها، استقرار و چالشها) دکتری دانلود 1385
طاهره حسینی واحد بررسی سیره سیاسی پیامبر(ص) در ارتباط با مسلمین کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
مردانیان حمید در مدیریت جنگ و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس کارشناسی ارشد
لطف اله خدایی راد خود و دیگری: مواجهه اندیشمندان ایران با غرب(1360-1320ش.) بر اساس چارچوب نظری باختین دکتری دانلود 1391/12/16
محسن در خوش بررسی رابطه تاریخ و اندیشه سیاسی آیت ال.. نایینی در کتاب تنبیه الامه وتنزیه المله کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسین رمضانی خردمردی مدیریت سیاسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین توسی کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی روحانی حکمت عملی ارسطو و تاثیر آن بر اندیشه های سیاسی اسلامی( رساله برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/18
عباس زارع دلایل و علل ظهور و تحول مفهوم ولایت فقیه در سده معاصر دکتری دانلود 1386/03/02
جمشیدی سجاد تاثیر هرمنوتیک بر اندیشه سیاسی در ایران با بررسی موردی اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری کارشناسی ارشد
میر باقری سید علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
حسن شمسینی غیاثوند نشانگان عرفی سازی در گفتمان های سیاسی متعارض ایرانی دکتری دانلود 1386
حسن شمسینی غیاثوند تحول معنایی، ساختاری و کارکردی عرفی پذیری جمهوری اسلامی ایران 1385
کرمشائی صبریه بررسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت کارشناسی ارشد
خدیو طاهر قانون و زیست سیاست در ایرانِ عصر رضاشاه
حسینی واحد طاهره بررسی سیره سیاسی پیامبر(ص) در ارتباط با مسلمین کارشناسی ارشد
برخورداری عارف بررسی تطبیقی مدینه فاضله در اندیشه های فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد
زارع عباس دلایل و علل ظهور و تحول مفهوم ولایت فقیه در سده معاصر
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
میر باقری علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
نورالله کریمیان کریمی مبانی معرفت شناسی ماهیت سیاسی غرب ازدیدگاه آیت الله خامنه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
صبریه کرمشائی بررسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابراهیم مجیدی اصول جهان بینی علمی و تحول پارادایمی سیاست در اندیشه هابز کارشناسی ارشد دانلود 1384
آل سید غفور محسن اسلام لیبرال در ایران معاصر (پیدایی و تحولات سنت فکری-سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی)
در خوش محسن بررسی رابطه تاریخ و اندیشه سیاسی آیت ال.. نایینی در کتاب تنبیه الامه وتنزیه المله کارشناسی ارشد
آجرلو محمدجواد جغرافیای سیاسی شیعیان شبه جزیره عربستان با تاکید بر تحولات انقلابی خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد
حسینی‌زاده محمدعلی اسلام سیاسی در ایران (زمینه‌ها، استقرار و چالشها)
علی میر باقری راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/15
منشادی مرتضی مشروطیت از منظر نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (ماهیت.نیازهای ساختاری.زمینه ها و موانع تحقق)
حمید مردانیان در مدیریت جنگ و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
مادرشاهی منیرسادات خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)
مرتضی منشادی The Constitutionalism Movement, from the prespective of the Members of the First Iranian National Assembly دکتری دانلود 1387/04/03
فدایی مهربانی مهدی تاثیر مفهوم انسان کامل عزیزالدین نسفی بر اندیشه سیاسی دوره صفویه کارشناسی ارشد
نصر مهدی مفهوم و رابطه عقلانیت و سیاست در سنت اخلاقی ارسطویی (از نظرگاه السدر مک اینتایر) کارشناسی ارشد
مهدی نصر مفهوم و رابطه عقلانیت و سیاست در سنت اخلاقی ارسطویی (از نظرگاه السدر مک اینتایر) کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
کریمیان کریمی نورالله مبانی معرفت شناسی ماهیت سیاسی غرب ازدیدگاه آیت الله خامنه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اندیشه های سیاسی درایران و اسلام 2101029 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اندیشه سیاسی شیعه 2101420 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی 2101521 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جنبش های اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آن ها 2101513 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام 2101351 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اندیشه های سیاسی درایران و اسلام 2101029 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101057 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101528 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نظام سیاسی و دولت در اسلام 2101353 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
افکار سیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1