اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112388
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجیدی ابراهیم اصول جهان بینی علمی و تحول پارادایمی سیاست در اندیشه هابز کارشناسی ارشد
امیرور ابوالفضل شالوده¬های عرفان ابن¬عربی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
بقرایی ابوطالب بررسی دیدگاه ها و اصول فکری-سیاسی گروه فرقان کارشناسی ارشد
محمدجواد آجرلو جغرافیای سیاسی شیعیان شبه جزیره عربستان با تاکید بر تحولات انقلابی خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/02
امیر اکبری مقایسه ای میان اندیشه سیاسی و جهان بینی روشنفکران عصر مشروطه و عصر انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
جمال الیابس جنبش‌های اسلامی مراکش و مشارکت سیاسی توحید و اصلاح- عدل و احسان کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/24
محسن آل سید غفور اسلام لیبرال در ایران معاصر (پیدایی و تحولات سنت فکری-سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی) دکتری دانلود 1386
حیدری الهام مفهوم وکالت در اندیشه سیاسی نائینی کارشناسی ارشد
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از " حکومت دموکراتیک" به "حکم روایی دموکراتیک"
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از حکومت دموکراتیک به حکم روایی دموکراتیک در پایان قرن بیستم
اکبری امیر مقایسه ای میان اندیشه سیاسی و جهان بینی روشنفکران عصر مشروطه و عصر انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
سلامت آملی امیر بابک حکومت زیبا (نظریۀ دموکراسی اشرافی) کارشناسی ارشد
ابوالفضل امیرور شالوده¬های عرفان ابن¬عربی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) دکتری دانلود 1392/12/17
ابوطالب بقرایی بررسی دیدگاه ها و اصول فکری-سیاسی گروه فرقان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/15
محمد حبیبی خوزانی گفتمان مشروطه اسلامی: بررسی زمینه های پیدایش و شکل گیری گفتمان مشروطه اسلامی در عصر مشروطیت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/18
الهام حیدری مفهوم وکالت در اندیشه سیاسی نائینی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
شمسینی غیاثوند حسن تحول معنایی، ساختاری و کارکردی عرفی پذیری جمهوری اسلامی ایران
شمسینی غیاثوند حسن نشانگان عرفی سازی در گفتمان های سیاسی متعارض ایرانی
رمضانی خردمردی حسین مدیریت سیاسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین توسی کارشناسی ارشد
محمدعلی حسینی‌زاده اسلام سیاسی در ایران (زمینه‌ها، استقرار و چالشها) دکتری دانلود 1385
طاهره حسینی واحد بررسی سیره سیاسی پیامبر(ص) در ارتباط با مسلمین کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
مردانیان حمید در مدیریت جنگ و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس کارشناسی ارشد
لطف اله خدایی راد خود و دیگری: مواجهه اندیشمندان ایران با غرب(1360-1320ش.) بر اساس چارچوب نظری باختین دکتری دانلود 1391/12/16
محسن در خوش بررسی رابطه تاریخ و اندیشه سیاسی آیت ال.. نایینی در کتاب تنبیه الامه وتنزیه المله کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسین رمضانی خردمردی مدیریت سیاسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین توسی کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی روحانی حکمت عملی ارسطو و تاثیر آن بر اندیشه های سیاسی اسلامی( رساله برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/18
عباس زارع دلایل و علل ظهور و تحول مفهوم ولایت فقیه در سده معاصر دکتری دانلود 1386/03/02
جمشیدی سجاد تاثیر هرمنوتیک بر اندیشه سیاسی در ایران با بررسی موردی اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری کارشناسی ارشد
میر باقری سید علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
حسن شمسینی غیاثوند تحول معنایی، ساختاری و کارکردی عرفی پذیری جمهوری اسلامی ایران 1385
حسن شمسینی غیاثوند نشانگان عرفی سازی در گفتمان های سیاسی متعارض ایرانی دکتری دانلود 1386
کرمشائی صبریه بررسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت کارشناسی ارشد
خدیو طاهر قانون و زیست سیاست در ایرانِ عصر رضاشاه
حسینی واحد طاهره بررسی سیره سیاسی پیامبر(ص) در ارتباط با مسلمین کارشناسی ارشد
برخورداری عارف بررسی تطبیقی مدینه فاضله در اندیشه های فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد
زارع عباس دلایل و علل ظهور و تحول مفهوم ولایت فقیه در سده معاصر
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
میر باقری علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
نورالله کریمیان کریمی مبانی معرفت شناسی ماهیت سیاسی غرب ازدیدگاه آیت الله خامنه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
صبریه کرمشائی بررسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابراهیم مجیدی اصول جهان بینی علمی و تحول پارادایمی سیاست در اندیشه هابز کارشناسی ارشد دانلود 1384
آل سید غفور محسن اسلام لیبرال در ایران معاصر (پیدایی و تحولات سنت فکری-سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی)
در خوش محسن بررسی رابطه تاریخ و اندیشه سیاسی آیت ال.. نایینی در کتاب تنبیه الامه وتنزیه المله کارشناسی ارشد
آجرلو محمدجواد جغرافیای سیاسی شیعیان شبه جزیره عربستان با تاکید بر تحولات انقلابی خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد
حسینی‌زاده محمدعلی اسلام سیاسی در ایران (زمینه‌ها، استقرار و چالشها)
علی میر باقری راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/15
منشادی مرتضی مشروطیت از منظر نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (ماهیت.نیازهای ساختاری.زمینه ها و موانع تحقق)
حمید مردانیان در مدیریت جنگ و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
مادرشاهی منیرسادات خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)
مرتضی منشادی مشروطیت از منظر نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (ماهیت.نیازهای ساختاری.زمینه ها و موانع تحقق) دکتری دانلود 1387/04/03
فدایی مهربانی مهدی تاثیر مفهوم انسان کامل عزیزالدین نسفی بر اندیشه سیاسی دوره صفویه کارشناسی ارشد
نصر مهدی مفهوم و رابطه عقلانیت و سیاست در سنت اخلاقی ارسطویی (از نظرگاه السدر مک اینتایر) کارشناسی ارشد
مهدی نصر مفهوم و رابطه عقلانیت و سیاست در سنت اخلاقی ارسطویی (از نظرگاه السدر مک اینتایر) کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
کریمیان کریمی نورالله مبانی معرفت شناسی ماهیت سیاسی غرب ازدیدگاه آیت الله خامنه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربردونظریات سیاسی درقرن بیستم 2120077 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی 2101521 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها 2101513 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه های سیاسی درایران واسلام 2101029 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی اندیشه سیاسی دراسلام 2101351 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
افکارسیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تاریخ اندیشه سیاسی درایران 2101057 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101528 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نظام سیاسی ودولت دراسلام 2101353 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1