اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید محمد هوشی سادات

سید محمد هوشی سادات

سید محمد هوشی سادات    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی 2106194 2 06 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روابط ایران و کشورهای خاورمیانه 2106228 2 06 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 07 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
تاریخ اجتماعی سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106166 2 08 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی (انگلیسی) 2106152 2 06 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه