اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حاجی ناصری

سعید حاجی ناصری

سعید حاجی ناصری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112417
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین کریم احمد موانع توسعه و دموکراسی در کردستان عراق کارشناسی ارشد
محمدی اکرم مقایسه جنبش همبستگی لهستان با آشوبهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 ایران کارشناسی ارشد
احمدوند ایمان ساختارسیاسی، سازمان مجاهدین خلق وتروردر ایران(1357-1332) کارشناسی ارشد
ثابتی منفرد امیرحسین نقش جنبش دانشجویی در روی کار آمدن گفتمان های دوم خرداد و سوم تیر کارشناسی ارشد
خدادای حسن تغییر ماهیت و کیفیت منازعات سیاسی در ایران از چپ سنتی(میرحسین موسوی) تا چپ مدرن(خاتمی) و تأثیر آن بر ثبات- بی ثباتی سیاسی در ایران کارشناسی ارشد
حجتی خدیجه Stadying the formation of religious authority in the Islamic revolution prosses and its impact on continuation of Islamid republic based on Chaos Theory کارشناسی ارشد
ابراهیمی زانیار دیدگاه روشنفکران ایرانی درباره ی جهانی شدن(با تاکید بر اندیشه های سریع القلم و کچوئیان) کارشناسی ارشد
اکرامیان سیدمحمدحسین علل شکل گیری گروه های تروریستی قومی و راهبرد های حل ریشه ای تعارضات(مطالعه ی موردی سیستان و بلوچستان 1381 تا 1392) کارشناسی ارشد
حضرت پور سعیده انقلاب در عصر پسا انقلاب (مطالعه موردی انقلاب در کشورهای تونس و مصر) کارشناسی ارشد
برخورداری عارف تاثیر فلسفه قاره ای و تحلیل برنو اندیشان در جمهوری اسلامی ایران(با تاکیدبر رضا داوری و عبدالکریم سروش)
داراب زاده عاطفه بازار، ببرهای آناتولی و دموکراسی در ترکیه کارشناسی ارشد
دلفان علی انتخابات و امنیت ملی؛ مواضع کاندیداها پس از اعلام نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری کارشناسی ارشد
ابدال مازیار رویکرد مطالعات فرهنگی پیرامون جرم و کجروی اجتماعی«تمرکز بر مکتب بیرمنگام و آرای استوارت هال» کارشناسی ارشد
شکوری مجتبی افول مفهوم طبقه و ظهور مفهوم سبک زندگی کارشناسی ارشد
پالیزبان محسن برآورد فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی ایران
پشم فروش محمد بررسی مفهوم امر سیاسی موفه کارشناسی ارشد
حامدی محمدعلی استقلال سیاست و توسعه دموکراسی در افغانستان کارشناسی ارشد
نوری مرتضی Epistemological foundationsin the Political Thought of martyr Motahari کارشناسی ارشد
اعتصامی مسعود تکوین مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی نیکولوماکیاولی کارشناسی ارشد
حبیبی مصطفی پارادایم‏های فکری در مواجهه افغانستان با مدرنیته کارشناسی ارشد
اسدپور مهنا جنبش های دهقانی در ایران معاصر (مطالعه ی موردی شکل گیری و فروپاشی جنبش جنگل) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی توسعه 2101525 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی 2101356 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مبانی جامعه شناسی برای قضائی 2120079 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مبانی جامعه شناسی برای قضائی 2120079 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مبانی جامعه شناسی عمومی 2120080 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نقد وبررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی 2101524 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1