اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا شکوهی زاده

رضا شکوهی زاده

رضا شکوهی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
راحله امیری مطالعه تطبیقی جهت قراردادی در حقوق ایران و آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
حسن پاک نیت reference original assured to reinsurer دکتری دانلود 1394/05/11
مریم پژومند قرارداد بیمه نوسان نرخ ارز کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
پاک طینت حسن رجوع بیمه گذار اولیه به بیمه گر اتکایی دکتری
علیخانی کوشکک داریوش ویژگی های نظام حقوقی حاکم بر جبران خسارات بدنی و تفاوتهای آن با نظام عام مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
امیری راحله مطالعه تطبیقی جهت قراردادی در حقوق ایران و آمریکا کارشناسی ارشد
علی رئیس الساداتی تحلیل جبران خسارت بدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/13
صمد زاهدپاشا نقش مذاکرات مقدماتی در تفسیر قرارداد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
سعید سیاه بیدی کرمانشاهی توثیق بیمه‏نامه عمر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مجید سلطانی کرباسچی مطالعه تحولات حقوقی جبران خسارت ناشی از عمد یا تقصیر سنگین زیان دیده کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
ناظمی پول صابر ماهیت و آثار تفویض وکالت در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
یوسفی صلاح حقوق رقابت در صنعت بیمه کارشناسی ارشد
محمدامین عاقلی نژاد حاکمیت شرکتی در حقوق بانکداری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
رئیس الساداتی علی تحلیل جبران خسارت بدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
داریوش علیخانی کوشکک ویژگی های نظام حقوقی حاکم بر جبران خسارات بدنی و تفاوتهای آن با نظام عام مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
محمدی قوهکی علیرضا مبانی و آثار تفکیک اموال منقول و غیر منقول در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
مرادی فاطمه اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
محمد فرزانه شال تبیین ماهیت حقوقی تفکیک عرصه و اعیان و مراجع مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/16
فرزانه شال محمد تبیین ماهیت حقوقی تفکیک عرصه و اعیان و مراجع مربوطه کارشناسی ارشد
علیرضا محمدی قوهکی مبانی و آثار تفکیک اموال منقول و غیر منقول در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
صابر ناظمی پول ماهیت و آثار تفویض وکالت در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 93/11/27
صلاح یوسفی حقوق رقابت در صنعت بیمه کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فلسفه حقوق 2105300 1 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بیمه 2105048 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 12:45) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه