اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جواد رضائی زاده

محمد جواد رضائی زاده

محمد جواد رضائی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 66414423
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یحیی احمدی فیروزجائی حق شهروندان برای دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/15
شیخ بهائی ادیب نظام حقوقی حاکم بر عوارض در ایران کارشناسی ارشد
الهام آرمانی ارجمند Investigation and Analysis of Public Law Training in Guidance and High schools کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/11
افضلی اسلام بررسی تطبیقی رابطه شرکت‌های ملی نفت و دولت‌های خود (در کشورهای عضو اوپک) کارشناسی ارشد
بابادوست اصغر بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه کارشناسی ارشد
اسلام افضلی بررسی تطبیقی رابطه شرکت‌های ملی نفت و دولت‌های خود (در کشورهای عضو اوپک) کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/01
آرمانی ارجمند الهام Investigation and Analysis of Public Law Training in Guidance and High schools کارشناسی ارشد
اصغر بابادوست بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1384/06/30
غلامرضا بیات شاه پرست بررسی نظام حقوقی حاکم بر ساخت و سازهای خارج از محدودة شهری کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/16
عباس باقری بررسی مداخله قدرت عمومی در امور شهرسازی با نگاه بر آراء دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
مجید پاکنهاد نایینی A comparative study of the government of the Islamic republic of Iran German federal states of America and France کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
مهدی جمالزاده مبانی، جایگاه و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
احمدی فیروزجائی یحیی حق شهروندان برای دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی کارشناسی ارشد
مجتبی حسینی پور اردکانی نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
زهرا دانش ناری Basics And Requirements Of Correct AdministrativeSystem In Constitunational Law Of Islamic Republic Iran کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
بابک درویشی تحلیل حقوقی نظارت قوه مقننه بر اجرای بودجه در ایران و فرانسه دکتری دانلود 1392/06/30
ابوالفضل درویشوند دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه‌قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/20
محمد تقی دلیلی دیدار نظارت قوۀ قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
کمال خانی راضیه نظارت دولت بر فعالیت بیمه گری کارشناسی ارشد
محمد یزدان پرست مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/26
سهرورد زرشکیان Legal Aspects of Providing Public Services through Information Technology کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
مینا زندی نظارت قضایی بر مصوبات قوه مجریه:(ایران ,انگلستان,فرانسه) کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/16
دانش ناری زهرا Basics And Requirements Of Correct AdministrativeSystem In Constitunational Law Of Islamic Republic Iran کارشناسی ارشد
مجتبی سجادی جزی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با تاکید بر روابط آن با جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد سعیدی بررسی اصول حقوقی حاکم بر وضع و اجرای مالیاتها در حقوق مالیاتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
لیلا سلطانی‌فرد تضمین شغلی کارگران در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393
زرشکیان سهرورد Legal Aspects of Providing Public Services through Information Technology کارشناسی ارشد
ادیب شیخ بهائی نظام حقوقی حاکم بر عوارض در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
طلاکار شهزاد نظارت بر اجرای بودجه کارشناسی ارشد
شهزاد طلاکار نظارت بر اجرای بودجه کارشناسی ارشد دانلود 1379
باقری عباس بررسی مداخله قدرت عمومی در امور شهرسازی با نگاه بر آراء دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
مولایی مجرد عبدالرحیم «جریان آزاد اطلاعات در بستر حقوق بشر و بررسی محدودیت های آن » کارشناسی ارشد
مهران علیزاده بررسی حقوقی نظام های اجرایی در طرح های پیمانکاری صنعت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
بیات شاه پرست غلامرضا بررسی نظام حقوقی حاکم بر ساخت و سازهای خارج از محدودة شهری کارشناسی ارشد
میراحمدی سلوکرویی فاطمه شهردار در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد
راضیه کمال خانی نظارت دولت بر فعالیت بیمه گری کارشناسی ارشد دانلود 1379
سلطانی‌فرد لیلا تضمین شغلی کارگران در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد
حسینی پور اردکانی مجتبی نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» کارشناسی ارشد
سجادی جزی مجتبی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با تاکید بر روابط آن با جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
پاکنهاد نایینی مجید A comparative study of the government of the Islamic republic of Iran German federal states of America and France کارشناسی ارشد
دوستعلی مجید تحلیل حقوقی جایگاه و اختیارات هیئت وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
یزدان پرست محمد مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
دلیلی دیدار محمد تقی نظارت قوۀ قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور کارشناسی ارشد
پیام محمدی میرعزیزی تحلیل حقوقی استقلال بانک مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
فاطمه میراحمدی سلوکرویی شهردار در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
زندی مینا نظارت قضایی بر مصوبات قوه مجریه:(ایران ,انگلستان,فرانسه) کارشناسی ارشد
جمالزاده مهدی مبانی، جایگاه و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد
علیزاده مهران بررسی حقوقی نظام های اجرایی در طرح های پیمانکاری صنعت نفت کارشناسی ارشد
وحید مؤذن تحلیل حقوقی ساختار و تشکیلات نظام اداری ایران در پرتو قانون مدیریت خدمات کشوری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
عبدالرحیم مولایی مجرد «جریان آزاد اطلاعات در بستر حقوق بشر و بررسی محدودیت های آن » کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اداری 2 2103014 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق اداری ایران 2103085 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق معاملات دولتی 2103325 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه