اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نسرین مصفا

نسرین مصفا

نسرین مصفا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112407
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
انوری ابراهیم سازمان های غیردولتی و حقوق بشر در ایران کارشناسی ارشد
یدالهی فارسانی ابراهیم مداخلات بشردوستانه پس از جنگ سرد و حاکمیت دولتها کارشناسی ارشد
یزدانی خوراسگانی ابراهیم بررسی گفتمان تغییر اقلیم در روابط بین الملل کارشناسی ارشد
شیرین ابطحی عفو عمومی و حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1384/06/30
قپانی فرد کاشانی ابوالفضل سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل کارشناسی ارشد
جوانشیری احمد پایان جنگ سرد وتحول در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
جوانشیری احمد تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990
جوانشیری احمد تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 دکتری
جوان شیری احمد پایان جنگ سرد و تحول در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
حیدربیگی احمد کاربرد دیپلماسی علم و فناوری در حمایت از محیط زیست در ایران (با تاکید بر رابطه با ژاپن) کارشناسی ارشد
مهناز اخوان خرازیان مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض فاحش حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/11
عسگری آریا رعایت موازین بین المللی حقوق بشر در عرصه تجارت جهانی کارشناسی ارشد
کرباسی آرزو خشونت علیه دختران در مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد
دستان آزیتا نقش سازمانهای غیر دولتی در ارائه کمکهای بشر دوستانه: مورد مطالعه زلزله بم کارشناسی ارشد
دستان آزیتا نقش سازمانهای غیردولتی در ارائه کمک‌های بشردوستانه: مورد مطالعه زلزله بم کارشناسی ارشد
مرضیه آسیابان عباس آبادی بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
مهرداد اسدپور شش بهره تعامل چین با نظام بین الملل حقوق بشر از واقعه میدان تیان آن من ( 1989 میلادی) تا پایان سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی اسکندری نسب سیاست های مهاجرتی ایران وافغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
محسن اسماعیلی فرد میزان موفقیت برنامه اصلاحات دبیر کل سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد دانلود 1378
میرآقائی آسیه بررسی وضعیت زنان درسپهر عمومی ایران 1357-1377
ضیاءالدین الماسی رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست مبتنی بر حقوق بشر دکتری دانلود 1388/06/31
رسولی ثانی آبادی الهام تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد
رسولی ثانی آبادی الهام تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد
کوثر امیر حسین عضویت در گروه های خاص اجتماعی؛ ماده ا کنوانسیون 1951 پناهندگی ژنو کارشناسی ارشد
علیرضا امینی طامه نقش خانه کارگر در تنظیم روابط جمهوری اسلامی ایران باسازمان بین المللی کار کارشناسی ارشد شهری
ابراهیم امینی مصلح آبادی سیاست های اقتصادی و فرهنگی اتحادیه اروپا در قبال پناهندگان در دهه ی اخیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/01
ابراهیم انوری سازمان های غیردولتی و حقوق بشر در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا براتی نقش سازمان ملل متحد در ارتقاء و جهانشمولی حقوق بشر کارشناسی ارشد 1381
مسعود براتی نقش موانع محیطی در اثرگذاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
زهرا برهانی The Opposition of Russia to the Development of NATO to East and the Separatist Movement at the Eastern Ukraine کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عباس بستام نقش مؤسسات تخصصی (اجتماعی-بهداشتی) ملل متحد در ترویج و حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سازمند بهاره حق توسعه و رسیدن به صلح پایدار کارشناسی ارشد
سازمند بهاره حق توسعه و رسیدن به صلح پایدار کارشناسی ارشد
حیدری بهرام بهزمامداری و بررسی ظرفیتهای نظام حکومتی و قانون اساسی ج.ا.ا جهت تحقق آن کارشناسی ارشد
عسکری پوریا حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد
محسنی ثمانه بهره کشی اقتصادی از کار کودک کارشناسی ارشد
محسنی ثمانه بهره کشی اقتصادی از کار کودک کارشناسی ارشد
عباس جزایری تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی اکبر جعفری تقابل استراتژیها و اختلاف ایران ـ آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1379
محسن جعفری نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ درکمک رسانی به قربانیان مخاصمات مسلحانه غیربین المللی: مطالعه موردی بحران سوریه کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
کریمی جواد نظام بین الملل و تحول مفهوم توسعه در سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
کریمی جواد نظام بین الملل وتحول مفهوم توسعه در سازمان ملل متحد (دهه های هشتاد ونود) کارشناسی ارشد
احمد جوانشیری پایان جنگ سرد و تحول در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد 1377
احمد جوانشیری تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 دکتری 1385
مجید حاجی پور مشکلات و اختلافات منطقه¬ای و عدم همگرایی در شمال شرق آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
لیدا حبیبی بسطام «خود» و «دیگری» در ادبیات داستانی جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/21
بهرام حیدری بهزمامداری و بررسی ظرفیتهای نظام حکومتی و قانون اساسی ج.ا.ا جهت تحقق آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/17
احمد حیدربیگی کاربرد دیپلماسی علم و فناوری در حمایت از محیط زیست در ایران (با تاکید بر رابطه با ژاپن) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
بیگدلی حسن حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور کارشناسی ارشد
قیاسی حسن جهانی شدن و تاثیر آن بر گسترش حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد
قیاسی حسن جهانی شدن و تاثیر آن بر گسترش حمایت از حقـوق بشـر کارشناسی ارشد
محمدجواد حسینی نقش سازمان ملل متحد در اسقرار و گسترش دموکراسی پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1382
احمد حسینی امجد نقش و موضع متفاوت اتحادیه عرب در قبال قیام‌های عربی (بحرین، سوریه، لیبی، مصر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/28
فرشته حسن‌زاده گرجی بررسی و نقد حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با مقایسه تطبیقی 5 کشور اسلامی ( اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان (سعودی و مصر) کارشناسی ارشد دانلود 1385
عباس حسینی لائین هژمونی طلبی امریکا و یکجانبه گرایی در حمله به عراق بدون کسب مجوز شورای امنیت کارشناسی ارشد دانلود 1383
زنگنه حمید ابردولتی بروکسل و رد معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا دکتری
عباس خداشناس نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مهدی خوش خطی فروپاشی بلوک شرق وافزایش کارایی ملل متحد در بحرانهای منطقه ای کارشناسی ارشد شهری
کبری داربر نفوذ آمریکا و موضع گیری شورای امنیت در دو بحران کویت و بوسنی و هرزگوین کارشناسی ارشد 1377
کبری داربر نفوذ آمریکا ومواضع گیری شورای امنیت در دو بحران کویت وبوسنی هرزه گوین کارشناسی ارشد دانلود 1377
کاووسی داریوش حمایت بین اللملی از پناهندگان و و ضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد
کاووسی داریوش حمایت بین المللی از پناهندگان و وضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد
ابراهیم یدالهی فارسانی مداخلات بشردوستانه پس از جنگ سرد و حاکمیت دولتها کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/23
آزیتا دستان نقش سازمانهای غیر دولتی در ارائه کمکهای بشر دوستانه: مورد مطالعه زلزله بم کارشناسی ارشد 1384
زارع رامین نظام چندقطبی و افزایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در دل اختلافات بین المللی کارشناسی ارشد
علیرضا ربیعی فرادینه تعلیق حقوق مندرج در معاهدات حقوق بشری در وضعیت های اضطراری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
الهام رسولی ثانی آبادی تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد دانلود 1386
براتی رضا نقش سازمان ملل متحد در ارتقاء و جهانشمولی حقوق بشر کارشناسی ارشد
براتی رضا نقش سازمان ملل متحد در ارتقاء و جهانشمولی حقوق بشر کارشناسی ارشد
داود رضایی اسکندری اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد و بررسی عملکرد نامتقارن کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی: کشورهای آسیای مرکزی) دکتری دانلود 1388/04/24
طالبی آرانی روح الله روی کارآمدن نومحافظه کاران در آمریکا و کارکرد نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد در جنگ عراق (2003) کارشناسی ارشد
قادری کنگاوری روح الله نقض حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی
قادری کنگاوری روح الله پایان جنگ سرد و افزایش ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
طالبی آرانی روح اله روی کار آمدن نو محافظه کاران در امریکا و کارکرد نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد در جنگ عراق(2003) کارشناسی ارشد
رامین زارع نظام چندقطبی و افزایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در دل اختلافات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1376
ابراهیم یزدانی خوراسگانی بررسی گفتمان تغییر اقلیم در روابط بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
حمید زنگنه ابردولتی بروکسل و رد معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا دکتری دانلود 1387/10/23
مرادی زهرا بررسی حق بر آموزش کودکان دارای کم توانی ذهنی (توان خواه ذهنی) در اسناد بین المللی با نگرشی به حقوق ایران کارشناسی ارشد
قاسم زوراب چالش‌های اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/11
سیده سپیده ساداتی فر Succession of states in respect of Human rights treaties کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
بهاره سازمند حق توسعه و رسیدن به صلح پایدار کارشناسی ارشد 1382
مجتهدزاده سپنتا تأثیر یافته‌های نهادهای مبتنی بر معاهده ملل متحد بر محاکم ملی و بین‌المللی کارشناسی ارشد
فاضل مطلق ستاره کودک و ترویج فرهنگ صلح کارشناسی ارشد
محمودی سید نجیب الله The role of the United Nations Development Programmein the development of Afghanistan کارشناسی ارشد
ساداتی فر سیده سپیده Succession of states in respect of Human rights treaties کارشناسی ارشد
کیخا سعید حق مشارکت سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر با تاکید بر حق انتخاب شدن کارشناسی ارشد
موسوی سمیه تبعیض آموزشی نسبت به زنان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد
لاله سنگتراش علل شکل گیری تشکل های سیاسی اجتماعی زنان کارشناسی ارشد 1384/03/01
یوسف شیخی نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
ابطحی شیرین عفو عمومی و حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
محسن شکیب مهر حمایت از زنان و کودکان از منظر امنیت انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
فاطمه شهیدی نقش اقدامات بین المللی در فقرزدایی از زنان, مود مطالعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمودی صفرعلی کمیساریای عالی حقوق بشر و بهبود حقوق بشر مطالعه موردی:کوزوو و رواندا کارشناسی ارشد
محمودی صفر علی کمیساریای عالی حقوق بشر و بهبود حقوق بشر مطالعات موردی : کوزوو و رواندا کارشناسی ارشد
فاطمه صلواتی طرقی دموکراسی و حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا و استمرار نظام هژمونیک بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
روح الله طالبی آرانی روی کارآمدن نومحافظه کاران در آمریکا و کارکرد نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد در جنگ عراق (2003) کارشناسی ارشد دانلود 1386
روح اله طالبی آرانی روی کار آمدن نو محافظه کاران در امریکا و کارکرد نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد در جنگ عراق(2003) کارشناسی ارشد 1386/06/21
فاطمه عابدی جهانی شدن رقابت اقتصادی و عدم تحقق به نصف رساندن فقر و گرسنگی شدید2000-2008 کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
محمد عبادی مشارکت سازمان های بین المللی در زمینه نظارت بر اجرای معاهدات بین المللی با تأکید بر سازمان های غیر دولتی (مطالعه موردی: سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی و خلع سلاح شیمیایی در سوریه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
جزایری عباس تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد
جزایری عباس تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد
حسینی لائین عباس هژمونی طلبی امریکا و یکجانبه گرایی در حمله به عراق بدون کسب مجوز شورای امنیت کارشناسی ارشد
پوریا عسکری حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1384
آریا عسگری رعایت موازین بین المللی حقوق بشر در عرصه تجارت جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/07
اسکندری نسب علی سیاست های مهاجرتی ایران وافغانستان کارشناسی ارشد
جعفری علی اکبر تقابل استراتژیها و اختلاف ایران ـ آمریکا کارشناسی ارشد
امینی طامه علیرضا نقش خانه کارگردرتنظیم روابط جمهوری اسلامی ایران باسازمان بین المللی کار کارشناسی ارشد
امینی طامه علیرضا نقش خانه کارگر در تنظیم روابط جمهوری اسلامی ایران باسازمان بین المللی کار کارشناسی ارشد
ربیعی فرادینه علیرضا تعلیق حقوق مندرج در معاهدات حقوق بشری در وضعیت های اضطراری کارشناسی ارشد
ابراهیم علومی جهانی شدن و تحول سیاست‌های زبانی یونسکو دکتری دانلود 1395/12/25
فیروزیان حاجی غلامرضا اروندرود و اختلافات ایران و عراق کارشناسی ارشد
فیروزیان حاجی غلامرضا اروند رود و اختلافات ایران و عراق کارشناسی ارشد
کریمی غلامرضا انقلاب در ارتباطات فرهنگی و صلح و امنیت جهانی
ستاره فاضل مطلق کودک و ترویج فرهنگ صلح کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
احسانی فاطمه سیاست خارجی امریکا در افغانستان و وضعیت حقوق بشر (2014-2001) کارشناسی ارشد
شهیدی فاطمه نقش اقدامات بین المللی در فقرزدایی از زنان, مود مطالعه ایران کارشناسی ارشد
صلواتی طرقی فاطمه دموکراسی و حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا و استمرار نظام هژمونیک بین المللی کارشناسی ارشد
عابدی فاطمه جهانی شدن رقابت اقتصادی و عدم تحقق به نصف رساندن فقر و گرسنگی شدید2000-2008 کارشناسی ارشد
قاسمی فائزه ساخت تشیع به عنوان خصم در گفتمان داعش دکتری
قاسمی فائزه ساخت تشیّع به‌عنوان خصم در گفتمان داعش
نواب دانشمند فریبا حق آموزش حقوق بشر و راهکارهای مؤثر در اعمال آن کارشناسی ارشد
حسن‌زاده گرجی فرشته بررسی و نقد حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با مقایسه تطبیقی 5 کشور اسلامی ( اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان (سعودی و مصر) کارشناسی ارشد
غلامرضا فیروزیان حاجی اروندرود و اختلافات ایران و عراق کارشناسی ارشد 1378
کوثر فیروزپور اقدامات نهادهای بین المللی در حمایت از کارگران زن مهاجر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/29
ناصر فوائدی تعهدات حقوق بشری بانک جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/05
نگار فولادی مقدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک:ارزیابی ساز و کارهای حقوق بشری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
روح الله قادری کنگاوری نقض حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی دکتری دانلود 1389/01/24
زوراب قاسم چالش‌های اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد
ابوالفضل قپانی فرد کاشانی سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1382/12/24
وحید قربانی گفتمان حقوق بشر جهانی و بازتولید گفتمان لیبرالیسم کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
ناصر قمری جبران نقض حقوق بشر در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهسا کیال حمایت از کودک در معرض خطر بهره کشی جنسی در اسناد بین الملل حقوق بشری کارشناسی ارشد 1384
داریوش کاووسی حمایت بین المللی از پناهندگان و وضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
داریوش کاووسی حمایت بین اللملی از پناهندگان و و ضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
داربر کبری نفوذ آمریکا و موضع گیری شورای امنیت در دو بحران کویت و بوسنی و هرزگوین کارشناسی ارشد
داربر کبری نفوذ آمریکا ومواضع گیری شورای امنیت در دو بحران کویت وبوسنی هرزه گوین کارشناسی ارشد
مهسا کپال حمایت از کودک در معرض خطر بهره‌کشی جنسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری کارشناسی ارشد دانلود 1384
نجفی کتایون بنیادهای ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عدم همگرایی جمهوری اسلامی ایران در شورای همکاری خلیج فارس (2001-1981) کارشناسی ارشد
سعید کیخا حق مشارکت سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر با تاکید بر حق انتخاب شدن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
آرزو کرباسی خشونت علیه دختران در مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/05
جواد کریمی نظام بین الملل و تحول مفهوم توسعه در سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد 1378
جواد کریمی نظام بین الملل وتحول مفهوم توسعه در سازمان ملل متحد (دهه های هشتاد ونود) کارشناسی ارشد دانلود 1378
غلامرضا کریمی انقلاب در ارتباطات فرهنگی و صلح و امنیت جهانی دکتری دانلود 1387/11/16
علیرضا کیندو بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی شمال آفریقا (مصر، لیبی و تونس)قبل و پس از انقلاب های سال 2011 کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
امیر حسین کوثر عضویت در گروه های خاص اجتماعی؛ ماده ا کنوانسیون 1951 پناهندگی ژنو کارشناسی ارشد دانلود 1381
فیروزپور کوثر اقدامات نهادهای بین المللی در حمایت از کارگران زن مهاجر کارشناسی ارشد
محمودرضا گلشن پژوه سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (138٦-1360) دکتری دانلود 1387/12/05
محمود رضا گلشن پژوه سازمانهای غیردولتی و نقش آنان در توسعه و ارتقای حقوق بشر کارشناسی ارشد 1377
سنگتراش لاله علل شکل گیری تشکل های سیاسی اجتماعی زنان کارشناسی ارشد
سپنتا مجتهدزاده تأثیر یافته‌های نهادهای مبتنی بر معاهده ملل متحد بر محاکم ملی و بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/13
اسماعیلی فرد محسن میزان موفقیت برنامه اصلاحات دبیر کل سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
مهرزاد محسن نقش نظام ملل متحد در تحقق حق برخورداری از غذای مناسب برای کودکان کارشناسی ارشد
مهرزاد محسن نقش نظام ملل متحد در تحقق حق برخورداری از غذای مناسب برای کودکان کارشناسی ارشد
ثمانه محسنی بهره کشی اقتصادی از کار کودک کارشناسی ارشد 1386/02/31
حسینی محمدجواد نقش سازمان ملل متحد در استقرار و گسترش دموکراسی پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
حسینی محمدجواد نقش سازمان ملل متحد در اسقرار و گسترش دموکراسی پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
معصومی محمدحسین کاربست اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دگرگونی در حاکمیت دولت کارشناسی ارشد
جویان محمدعلی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و نقش آن بر توسعه اقتصادی افغانستان کارشناسی ارشد
سید نجیب الله محمودی The role of the United Nations Development Programmein the development of Afghanistan کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
صفرعلی محمودی کمیساریای عالی حقوق بشر و بهبود حقوق بشر مطالعات موردی : کوزوو و رواندا کارشناسی ارشد 1380
گلشن پژوه محمودرضا سازمانهای غیردولتی و نقش آنان در توسعه و ارتقای حقوق بشر کارشناسی ارشد
گلشن پژوه محمودرضا سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (138٦-1360)
گلشن پژوه محمود رضا سازمانهای غیر دولتی ونقش آنان در توسعه و ارتقای حقوق بشر کارشناسی ارشد
زهرا مرادی بررسی حق بر آموزش کودکان دارای کم توانی ذهنی (توان خواه ذهنی) در اسناد بین المللی با نگرشی به حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/17
آسیه میرآقائی بررسی وضعیت زنان درسپهر عمومی ایران 1357-1377 دکتری دانلود 1379
آسیابان عباس آبادی مرضیه بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام کارشناسی ارشد
عبادی مریم بررسی نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای: مطالعه موردی بحران سوریه و اوکراین کارشناسی ارشد
براتی مسعود نقش موانع محیطی در اثرگذاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان کارشناسی ارشد
ابوالفضل مسعودی راد مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل با تاکید بر مساله لیبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محمدحسین معصومی کاربست اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دگرگونی در حاکمیت دولت کارشناسی ارشد دانلود 1386
روح اله ملکی عزین آبادی محدودیت‌های دارویی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
خوش خطی مهدی فروپاشی بلوک شرق و افزایش کارایی ملل متحد در بحرانهای منطقه ای کارشناسی ارشد
خوش خطی مهدی فروپاشی بلوک شرق وافزایش کارایی ملل متحد در بحرانهای منطقه ای کارشناسی ارشد
اسدپور شش بهره مهرداد تعامل چین با نظام بین الملل حقوق بشر از واقعه میدان تیان آن من ( 1989 میلادی) تا پایان سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد
اسدپور شش بهره مهرداد تعامل چین با نظام بین الملل حقوق بشر از واقعه میدان تیان آن من ( 1989 میلادی) تا پایان سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد
اسدپور شش بهره مهرداد تعامل چین با نظام بین الملل حقوق بشر از واقعه میدان تیان آن من(1989 میلادی) تا پایان سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد
محسن مهرزاد نقش نظام ملل متحد در تحقق حق برخورداری از غذای مناسب برای کودکان کارشناسی ارشد 1385
کیال مهسا حمایت از کودک در معرض خطر بهره کشی جنسی در اسناد بین الملل حقوق بشری کارشناسی ارشد
کپال مهسا حمایت از کودک در معرض خطر بهره‌کشی جنسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری کارشناسی ارشد
اخوان خرازیان مهناز مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض فاحش حقوق بشر کارشناسی ارشد
سمیه موسوی تبعیض آموزشی نسبت به زنان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1384
فوائدی ناصر تعهدات حقوق بشری بانک جهانی کارشناسی ارشد
قمری ناصر جبران نقض حقوق بشر در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
قمری ناصر جبران نقض حقوق بشر در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
کتایون نجفی بنیادهای ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عدم همگرایی جمهوری اسلامی ایران در شورای همکاری خلیج فارس (2001-1981) کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد نظری تحولات ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی2-1991 و ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
فولادی مقدم نگار اجرای کنوانسیون حقوق کودک:ارزیابی ساز و کارهای حقوق بشری در ایران کارشناسی ارشد
فریبا نواب دانشمند حق آموزش حقوق بشر و راهکارهای مؤثر در اعمال آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
قربانی وحید گفتمان حقوق بشر جهانی و بازتولید گفتمان لیبرالیسم کارشناسی ارشد
شیخی یوسف نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بشر و روابط بین الملل 2102096 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سازمان های بین المللی 2102037 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق بشر و روابط بین الملل 2102096 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سازمان های بین المللی 2102037 3 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سازمان اجتماعی فرهنگی بین المللی 2102034 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه