اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نسرین مصفا

نسرین مصفا

نسرین مصفا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112407
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی


نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
انوری ابراهیم سازمان های غیردولتی و حقوق بشر در ایران کارشناسی ارشد
یدالهی فارسانی ابراهیم مداخلات بشردوستانه پس از جنگ سرد و حاکمیت دولتها کارشناسی ارشد
یزدانی خوراسگانی ابراهیم بررسی گفتمان تغییر اقلیم در روابط بین الملل کارشناسی ارشد
قپانی فرد کاشانی ابوالفضل سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل کارشناسی ارشد
جوانشیری احمد تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990
جوانشیری احمد تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 دکتری
جوانشیری احمد پایان جنگ سرد وتحول در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
جوان شیری احمد پایان جنگ سرد و تحول در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
حیدربیگی احمد کاربرد دیپلماسی علم و فناوری در حمایت از محیط زیست در ایران (با تاکید بر رابطه با ژاپن) کارشناسی ارشد
عسگری آریا رعایت موازین بین المللی حقوق بشر در عرصه تجارت جهانی کارشناسی ارشد
کرباسی آرزو خشونت علیه دختران در مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد
دستان آزیتا نقش سازمانهای غیر دولتی در ارائه کمکهای بشر دوستانه: مورد مطالعه زلزله بم کارشناسی ارشد
دستان آزیتا نقش سازمانهای غیردولتی در ارائه کمک‌های بشردوستانه: مورد مطالعه زلزله بم کارشناسی ارشد
میرآقائی آسیه بررسی وضعیت زنان درسپهر عمومی ایران 1357-1377
رسولی ثانی آبادی الهام تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد
رسولی ثانی آبادی الهام تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد
کوثر امیر حسین عضویت در گروه های خاص اجتماعی؛ ماده ا کنوانسیون 1951 پناهندگی ژنو کارشناسی ارشد
سازمند بهاره حق توسعه و رسیدن به صلح پایدار کارشناسی ارشد
سازمند بهاره حق توسعه و رسیدن به صلح پایدار کارشناسی ارشد
حیدری بهرام بهزمامداری و بررسی ظرفیتهای نظام حکومتی و قانون اساسی ج.ا.ا جهت تحقق آن کارشناسی ارشد
عسکری پوریا حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد
محسنی ثمانه بهره کشی اقتصادی از کار کودک کارشناسی ارشد
محسنی ثمانه بهره کشی اقتصادی از کار کودک کارشناسی ارشد
کریمی جواد نظام بین الملل وتحول مفهوم توسعه در سازمان ملل متحد (دهه های هشتاد ونود) کارشناسی ارشد
کریمی جواد نظام بین الملل و تحول مفهوم توسعه در سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
بیگدلی حسن حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور کارشناسی ارشد
قیاسی حسن جهانی شدن و تاثیر آن بر گسترش حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد
قیاسی حسن جهانی شدن و تاثیر آن بر گسترش حمایت از حقـوق بشـر کارشناسی ارشد
زنگنه حمید ابردولتی بروکسل و رد معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا دکتری
کاووسی داریوش حمایت بین المللی از پناهندگان و وضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد
کاووسی داریوش حمایت بین اللملی از پناهندگان و و ضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد
زارع رامین نظام چندقطبی و افزایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در دل اختلافات بین المللی کارشناسی ارشد
براتی رضا نقش سازمان ملل متحد در ارتقاء و جهانشمولی حقوق بشر کارشناسی ارشد
براتی رضا نقش سازمان ملل متحد در ارتقاء و جهانشمولی حقوق بشر کارشناسی ارشد
طالبی آرانی روح الله روی کارآمدن نومحافظه کاران در آمریکا و کارکرد نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد در جنگ عراق (2003) کارشناسی ارشد
قادری کنگاوری روح الله پایان جنگ سرد و افزایش ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
قادری کنگاوری روح الله نقض حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی
طالبی آرانی روح اله روی کار آمدن نو محافظه کاران در امریکا و کارکرد نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد در جنگ عراق(2003) کارشناسی ارشد
مرادی زهرا بررسی حق بر آموزش کودکان دارای کم توانی ذهنی (توان خواه ذهنی) در اسناد بین المللی با نگرشی به حقوق ایران کارشناسی ارشد
مجتهدزاده سپنتا تأثیر یافته‌های نهادهای مبتنی بر معاهده ملل متحد بر محاکم ملی و بین‌المللی کارشناسی ارشد
فاضل مطلق ستاره کودک و ترویج فرهنگ صلح کارشناسی ارشد
محمودی سید نجیب الله The role of the United Nations Development Programmein the development of Afghanistan کارشناسی ارشد
ساداتی فر سیده سپیده Succession of states in respect of Human rights treaties کارشناسی ارشد
کیخا سعید حق مشارکت سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر با تاکید بر حق انتخاب شدن کارشناسی ارشد
موسوی سمیه تبعیض آموزشی نسبت به زنان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد
ابطحی شیرین عفو عمومی و حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
محمودی صفرعلی کمیساریای عالی حقوق بشر و بهبود حقوق بشر مطالعه موردی:کوزوو و رواندا کارشناسی ارشد
محمودی صفر علی کمیساریای عالی حقوق بشر و بهبود حقوق بشر مطالعات موردی : کوزوو و رواندا کارشناسی ارشد
جزایری عباس تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد
جزایری عباس تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد
حسینی لائین عباس هژمونی طلبی امریکا و یکجانبه گرایی در حمله به عراق بدون کسب مجوز شورای امنیت کارشناسی ارشد
اسکندری نسب علی سیاست های مهاجرتی ایران وافغانستان کارشناسی ارشد
جعفری علی اکبر تقابل استراتژیها و اختلاف ایران ـ آمریکا کارشناسی ارشد
امینی طامه علیرضا نقش خانه کارگردرتنظیم روابط جمهوری اسلامی ایران باسازمان بین المللی کار کارشناسی ارشد
امینی طامه علیرضا نقش خانه کارگر در تنظیم روابط جمهوری اسلامی ایران باسازمان بین المللی کار کارشناسی ارشد
ربیعی فرادینه علیرضا تعلیق حقوق مندرج در معاهدات حقوق بشری در وضعیت های اضطراری کارشناسی ارشد
فیروزیان حاجی غلامرضا اروند رود و اختلافات ایران و عراق کارشناسی ارشد
فیروزیان حاجی غلامرضا اروندرود و اختلافات ایران و عراق کارشناسی ارشد
کریمی غلامرضا انقلاب در ارتباطات فرهنگی و صلح و امنیت جهانی
احسانی فاطمه سیاست خارجی امریکا در افغانستان و وضعیت حقوق بشر (2014-2001) کارشناسی ارشد
شهیدی فاطمه نقش اقدامات بین المللی در فقرزدایی از زنان, مود مطالعه ایران کارشناسی ارشد
صلواتی طرقی فاطمه دموکراسی و حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا و استمرار نظام هژمونیک بین المللی کارشناسی ارشد
عابدی فاطمه جهانی شدن رقابت اقتصادی و عدم تحقق به نصف رساندن فقر و گرسنگی شدید2000-2008 کارشناسی ارشد
قاسمی فائزه ساخت تشیّع به‌عنوان خصم در گفتمان داعش
قاسمی فائزه ساخت تشیع به عنوان خصم در گفتمان داعش دکتری
نواب دانشمند فریبا حق آموزش حقوق بشر و راهکارهای مؤثر در اعمال آن کارشناسی ارشد
حسن‌زاده گرجی فرشته بررسی و نقد حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با مقایسه تطبیقی 5 کشور اسلامی ( اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان (سعودی و مصر) کارشناسی ارشد
زوراب قاسم چالش‌های اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد
داربر کبری نفوذ آمریکا ومواضع گیری شورای امنیت در دو بحران کویت وبوسنی هرزه گوین کارشناسی ارشد
داربر کبری نفوذ آمریکا و موضع گیری شورای امنیت در دو بحران کویت و بوسنی و هرزگوین کارشناسی ارشد
نجفی کتایون بنیادهای ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عدم همگرایی جمهوری اسلامی ایران در شورای همکاری خلیج فارس (2001-1981) کارشناسی ارشد
فیروزپور کوثر اقدامات نهادهای بین المللی در حمایت از کارگران زن مهاجر کارشناسی ارشد
سنگتراش لاله علل شکل گیری تشکل های سیاسی اجتماعی زنان کارشناسی ارشد
اسماعیلی فرد محسن میزان موفقیت برنامه اصلاحات دبیر کل سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
مهرزاد محسن نقش نظام ملل متحد در تحقق حق برخورداری از غذای مناسب برای کودکان کارشناسی ارشد
مهرزاد محسن نقش نظام ملل متحد در تحقق حق برخورداری از غذای مناسب برای کودکان کارشناسی ارشد
حسینی محمدجواد نقش سازمان ملل متحد در استقرار و گسترش دموکراسی پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
حسینی محمدجواد نقش سازمان ملل متحد در اسقرار و گسترش دموکراسی پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
معصومی محمدحسین کاربست اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دگرگونی در حاکمیت دولت کارشناسی ارشد
جویان محمدعلی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و نقش آن بر توسعه اقتصادی افغانستان کارشناسی ارشد
گلشن پژوه محمودرضا سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (138٦-1360)
گلشن پژوه محمودرضا سازمانهای غیردولتی و نقش آنان در توسعه و ارتقای حقوق بشر کارشناسی ارشد
گلشن پژوه محمود رضا سازمانهای غیر دولتی ونقش آنان در توسعه و ارتقای حقوق بشر کارشناسی ارشد
آسیابان عباس آبادی مرضیه بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام کارشناسی ارشد
عبادی مریم بررسی نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای: مطالعه موردی بحران سوریه و اوکراین کارشناسی ارشد
براتی مسعود نقش موانع محیطی در اثرگذاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان کارشناسی ارشد
خوش خطی مهدی فروپاشی بلوک شرق و افزایش کارایی ملل متحد در بحرانهای منطقه ای کارشناسی ارشد
خوش خطی مهدی فروپاشی بلوک شرق وافزایش کارایی ملل متحد در بحرانهای منطقه ای کارشناسی ارشد
اسدپور شش بهره مهرداد تعامل چین با نظام بین الملل حقوق بشر از واقعه میدان تیان آن من ( 1989 میلادی) تا پایان سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد
اسدپور شش بهره مهرداد تعامل چین با نظام بین الملل حقوق بشر از واقعه میدان تیان آن من ( 1989 میلادی) تا پایان سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد
اسدپور شش بهره مهرداد تعامل چین با نظام بین الملل حقوق بشر از واقعه میدان تیان آن من(1989 میلادی) تا پایان سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد
کیال مهسا حمایت از کودک در معرض خطر بهره کشی جنسی در اسناد بین الملل حقوق بشری کارشناسی ارشد
کپال مهسا حمایت از کودک در معرض خطر بهره‌کشی جنسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری کارشناسی ارشد
اخوان خرازیان مهناز مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض فاحش حقوق بشر کارشناسی ارشد
فوائدی ناصر تعهدات حقوق بشری بانک جهانی کارشناسی ارشد
قمری ناصر جبران نقض حقوق بشر در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
قمری ناصر جبران نقض حقوق بشر در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
فولادی مقدم نگار اجرای کنوانسیون حقوق کودک:ارزیابی ساز و کارهای حقوق بشری در ایران کارشناسی ارشد
قربانی وحید گفتمان حقوق بشر جهانی و بازتولید گفتمان لیبرالیسم کارشناسی ارشد
شیخی یوسف نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بشر و روابط بین الملل 2102096 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سازمان اجتماعی فرهنگی بین المللی 2102034 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سازمانهای بین المللی 2102037 3 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه