اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نوراله قیصری

نوراله قیصری

نوراله قیصری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احزاب سیاسی وگروه های ذی نفوذ 2101397 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزاد1 2101010 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
طرح نهایی 2101569 3 02 هرهفته یک شنبه (07:00 - 10:00) 1396/03/30(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
تحول سیاسی اجتماعی از42تا75 2101288 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
تحول سیاسی اجتماعی از42تا75 2101288 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روش شناسی درعلم سیاست 2101153 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1