اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نوراله قیصری

نوراله قیصری

نوراله قیصری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی احمدی Arani and Left Discourse In Iran کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
حامد بهاری استبداد: فرهنگ‌سیاسی‌غیروفاق‌گرا وظهوراستبدادصغیردردوره‌ی‌مشروطه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
داریوش پیری The Behavior Patterns of Political Elites and Political Stability in the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1395/07/30
داوود حسینی دموکراتیزاسیون و مداخله ی خارجی در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
فرید حسینی مرام هویت فردی و توسعه سیاسی در ایران عصر پهلوی اول کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
احسان خضری Defense Policy of Islamic Republic of Iran; Check General Policies and Macro Documents کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
نوذر خلیل طهماسبی نسبت دین و ناسیونالیسم در نگرش روشنفکران ایرانی مشروطه؛با تاکید بر اندیشه‌های حسین کاظم‌زاده ایرانشهر (مجله ایرانشهر) و سید حسن تقی‌زاده (مجله کاوه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
علی دلفان انتخابات و امنیت ملی؛ مواضع کاندیداها پس از اعلام نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمدی سعید انقلاب اسلامی و توسعۀ متوازن؛بررسی برنامه¬های پنج¬سالۀ توسعه در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
محمد شاکر اردکانی اندیشه سیاسی حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (زمینه‌های سیاسی - اجتماعی و تأثیرات آن) کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/21
علی صالحی فارسانی نسبت نظری- مفهومیِ آراء وبر با اندیشه¬های پست¬مدرن دکتری دانلود 1394/04/22
آذرگون عباداله توانمندسازی و توسعه دموکراتیک در ایران: مروری بر ادبیات توسعه سیاسی موجود در کشور کارشناسی ارشد
دلفان علی انتخابات و امنیت ملی؛ مواضع کاندیداها پس از اعلام نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری کارشناسی ارشد
حسینی مرام فرید هویت فردی و توسعه سیاسی در ایران عصر پهلوی اول کارشناسی ارشد
مصطفی قربانی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
یحیی کامیاب همبستگی ملی و شهروندی؛ بررسی وضعیت موجود و مطلوب در جهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سعید محمدی انقلاب اسلامی و توسعۀ متوازن؛بررسی برنامه¬های پنج¬سالۀ توسعه در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
احمدی محمدعلی Arani and Left Discourse In Iran کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احزاب سیاسی وگروه های ذی نفوذ 2101397 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحول سیاسی خارجی ایران ق تاه2 2101287 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظام های سیاسی مقایسه ای 2101373 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
طرح نهایی 2101569 3 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1396/11/03 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
روش شناسی در علم سیاست 2101153 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران 2101376 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
طرح نهایی 2101569 3 02 هرهفته یک شنبه (07:00 - 10:00) 1396/03/30(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
آزاد1 2101010 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
احزاب سیاسی وگروه های ذی نفوذ 2101397 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش شناسی در علم سیاست 2101153 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
تحول سیاسی اجتماعی از سال 42 تا 75 2101288 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
تحول سیاسی اجتماعی از سال 42 تا 75 2101288 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1