اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نسرین طباطبایی حصاری

نسرین طباطبایی حصاری

نسرین طباطبایی حصاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت) 2105099 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حقوق ثبت 2105076 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 12:45) 1397/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
سمینار 2105199 1 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق ثبت 2105076 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 12:45) 1396/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت) 2105099 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق ثبت 2105076 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 12:45) 1396/04/03(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
سمینار 2105199 1 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق ثبت 2105076 1 01 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 15:45) 1395/10/29(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1