اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید وحید

مجید وحید

مجید وحید    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112324
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهران ابراهیمی مادوانی موانع ساختاری در توسعه صنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/25
اکبری احمد بررسی جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ساختار سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
سعید اخوان بررسی تطبیقی سیاست های زیست محیطی در ایران از سال 1376 تا سال 1392 مطالعه ی موردی : مشکل بحران آب در اصفهان دکتری دانلود 1396/06/28
وحید آرایی آسیب شناسی فرایند سیاست های نظارت قضایی بر دستگاه های اداری جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل چرخه ای سیاستگذاری؛ ارائه الگوی سیاستی دکتری دانلود 1392/06/30
نظربیگی آرزو بررسی بهره‌وری در صنعت نساجی در برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد
علی اکبر اسدی کشه عوامل موثر بر عدم اجرای سیاست های صنعتی در حوزه پژوهش ، فناوری و صنایع نوین در برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
حمیدرضا اسلامی جایگاه مازاد بخش کشاورزی درفرایند توسعه صنعتی ایران (بارویکرد آسیب شناسی) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
غزاله اشرفی اسکویی آسیب شناسی سیاستهای مقابله با سکونت گاههای غیر رسمی و پیامدهای اجتماعی-سیاسی آن و ارائه راهکارهای سیاستگذاری با نگاهی به کلان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/17
احمد اکبری بررسی جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ساختار سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
نژادحسین الهه بررسی موانع عدم تحقق الگوی توسعه پایدار در شهر تهران کارشناسی ارشد
راضیه امامی میبدی طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی برای جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1391/06/31
علیرضا امیدوار سیاستگذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
لطفی سرابی امیرعباس سیاستگزاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاریهای بین‌المللی در قبال مواد مخدر کارشناسی ارشد
غزاله اوقانی بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در توسعه حقوق زنان کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
فریده ترجمان بررسی علل و عوامل پدیده فرار مغزها از جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
شرافت ثمره نیازسنجی، امکان سنجی و سیاستگذاری دولت در عرصه ایجاد نظام آموزشی عالی مجازی در ایران (86 -1380) کارشناسی ارشد
قاسمی جابر بررسی تطبیقی الگوی نوسازی رضاشاه و آتاتورک کارشناسی ارشد
نسیم چالاکی Analysis the Relationship between Objective and Subjective Dimensions of Individual Security of Citizens in Neighborhoods in These Three Case Studies in Tehran: Gharb Town, Iran Street, and Kahrizak. کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
حسن چراغی تبعات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت کارشناسی ارشد دانلود 1383
کمالی یحیی بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران با استفاده از مفهوم مرجعیت(برنامه سوم و چهارم توسعه) کارشناسی ارشد
منصور حاجی نقش گروههای نفوذ بر سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مسعود حبیبی بررسی جایگاه رضایت مشتری (مشتری مداری) در صنعت خودرو جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
مسعود حبیبی Institutional surveying urban governance in Tehran دکتری دانلود 1395/10/08
شاهرخی حجت سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از میراث فرهنگی مطالعه موردی تمدن حوزه هلیل:جیرفت  کارشناسی ارشد
ملکی علیشاه حیدر بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشگیری از پیامدهای زلزله در تهران کارشناسی ارشد
علیرضا حیدری ساخت و ماهیت دولت و سیاست گذاری توسعه ی سرمایه ی انسانی در ایران (92 -1384 ) دکتری دانلود 1394/08/25
چراغی حسن تبعات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت کارشناسی ارشد
سلمان زاده حسن رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران در روند جهانی شدن کارشناسی ارشد
یداله حسنی ارزیابی سامانه حمل و نقل سریع اتوبوسی (BRT) شهر تهران با استفاده از مدل ارزیابی سازه‌گرا کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/26
قلجی حسین Macro-Policy in Iran, United States, France,Turkey, and Malaysia; A Comparative Study
ناصری حسین موانع سیاستی توسعه رقابتی در صنعت خودروسازی ایران کارشناسی ارشد
هواسی حسین مدل و سطوح تصمیم گیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص نهمین انتخابات ریاست جمهوری کارشناسی ارشد
محمدجواد حق شناس مطالعه تطبیقی سیاست های مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و پاکستان و ارائه الگوی مطلوب دکتری دانلود 1392/03/13
اسلامی حمیدرضا جایگاه مازاد بخش کشاورزی درفرایند توسعه صنعتی ایران (بارویکرد آسیب شناسی) کارشناسی ارشد
عصمت دارابی سیاست ایجاد شهرهای جدید در استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/01
حسنی یداله ارزیابی سامانه حمل و نقل سریع اتوبوسی (BRT) شهر تهران با استفاده از مدل ارزیابی سازه‌گرا کارشناسی ارشد
مهدی داودی بررسی نقش و جایگاه شهروندی اجتماعی و مولفه های آن در تحقق حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران (1392 – 1368) دکتری دانلود 1395/06/24
سروری داوود توسعه در بستر تنوع فرهنگی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن کارشناسی ارشد
مصطفی ذاکری فساد اداری و تأثیر آن بر روند توسعه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد ربانی نقش گفتمان در سیاستگذاری جامعه پذیری فرهنگی(مطالعه موردی : شهروندان جمهوری اسلامی ایران) دکتری دانلود 1396/07/04
قراباغی ریحانه جایگاه آموزش رسمی و مسئله مشروعیت در ایران بعد از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
هما رحیمی سیاست گذاری های ارتقای ایمنی در صنعت حمل ونقل جاده‎ای و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
صفیه رضائی رابطه رشد اقتصادی و توسعه انسانی طی سال های اجرای برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
سیما رفسنجانی نژاد توصیف و تحلیل دلایل ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری آب شهر تهران به روش تحلیل شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
محسن رنجبر بررسی پدیده فرار سرمایه از ایران ( دوره جمهوری اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدرضا یزدانی زازرانی بررسی تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها بر عدالت تو زیعی در دولت دهم دکتری دانلود 1392/11/29
داوود سروری توسعه در بستر تنوع فرهنگی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن کارشناسی ارشد 1387/04/07
زهرا سعیدی بررسی تأثیر سیاست¬های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران (1385-1357) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
معصومه سلطانی Sustainable urban development and public policy implications, examine the problem of air pollution in Tehran between1382-1392 کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
حسن سلمان زاده رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران در روند جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی شایسته بررسی نظام سیاستی سواحل دریای مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
حجت شاهرخی سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از میراث فرهنگی مطالعه موردی تمدن حوزه هلیل:جیرفت  کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
ثمره شرافت نیازسنجی، امکان سنجی و سیاستگذاری دولت در عرصه ایجاد نظام آموزشی عالی مجازی در ایران (86 -1380) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
نجف پور شعبان بررسی سیاستگذاری گردشگری د ر جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
محمدرضا شفاعت بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
شمسه شفیعی نقش آموزش فنی حرفه‌ای آموزش و پرورش در تحقق اهداف کمی اقتصادی برنامه سوم توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
شفیعی شمسه نقش آموزش فنی حرفه‌ای آموزش و پرورش در تحقق اهداف کمی اقتصادی برنامه سوم توسعه کارشناسی ارشد
حمیدرضا شهریاری محمدی بررسی نقش کانون های تفکردر فرآیند سیاستگذاری ایالات متحده امریکا کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/17
محمدیان صابر بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در تاجیکستان کارشناسی ارشد
محمد صفار مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در ایران و ترکیه دکتری دانلود 1395/04/30
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
دارابی عصمت سیاست ایجاد شهرهای جدید در استان تهران کارشناسی ارشد
امیدوار علیرضا سیاستگذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران کارشناسی ارشد
مختاری علیرضا سیاستگذاری عمومی درباره جانبازان انقلاب‌‌اسلامی در دوره اصلاحات (دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی 1384-1376) کارشناسی ارشد
محمدمهدی علمدارلو نقش شورای شهر در بسترسازی تحقق حکمرانی شهری در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
اشرفی اسکویی غزاله آسیب شناسی سیاستهای مقابله با سکونت گاههای غیر رسمی و پیامدهای اجتماعی-سیاسی آن و ارائه راهکارهای سیاستگذاری با نگاهی به کلان شهر تهران کارشناسی ارشد
اوقانی غزاله بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در توسعه حقوق زنان کارشناسی ارشد
محسن فتح تبار فیروزجاهی تحلیل سیاست های اشتغال در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/09
اصغر فتح تبار فیروز جاه تحلیل سیاستهای گردشگری استان مازندران از منظر مدل چارلز جونز کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
مهدی فرجادتبار بررسی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران در کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
ترجمان فریده بررسی علل و عوامل پدیده فرار مغزها از جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نوایی فرهاد روانکاوی ریشه‌های استبداد در خانواده و تأثیر آن بر سیاست خارجی مازوخیستی و سیاست داخلی سادیستی 57-1320 کارشناسی ارشد
جابر قاسمی بررسی تطبیقی الگوی نوسازی رضاشاه و آتاتورک کارشناسی ارشد دانلود 1383
ریحانه قراباغی جایگاه آموزش رسمی و مسئله مشروعیت در ایران بعد از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
حسین قلجی Macro-Policy in Iran, United States, France,Turkey, and Malaysia; A Comparative Study دکتری دانلود 1393/04/23
نجفی کرم تاثیر در آمدهای نفتی بر سیاست های اقتصادی ایران در دهه 60 و 70 کارشناسی ارشد
مسلم کرم‌زادی بررسی سیاستگذاری آموزشی در زمینه تربیت مدنی پس از انقلاب اسلامی تا 1384 کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمانه کشور دوست اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر اجرای برنامه های ‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ و بهداشت دکتری دانلود 1392/06/30
یحیی کمالی از پارادایم تا عمل؛ ارائه مدلی برای نهادینه سازی سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران دکتری دانلود 1391/12/07
یحیی کمالی بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران با استفاده از مفهوم مرجعیت(برنامه سوم و چهارم توسعه) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/31
عباس یگانه بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1386
محمود گیلی دوگانگی در شخصیت فرانوا میتران :مطالعه ابهام های سیاست خارجی میتران نسبت به اتحاد آلمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
امیرعباس لطفی سرابی سیاستگزاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاریهای بین‌المللی در قبال مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1383
لی لا لفظی توسعه صنعت گردشگری راهکاری برای خروج از بحران بیکاری کارشناسی ارشد دانلود 1382
لفظی لی لا توسعه صنعت گردشگری راهکاری برای خروج از بحران بیکاری کارشناسی ارشد
رنجبر محسن بررسی پدیده فرار سرمایه از ایران ( دوره جمهوری اسلامی) کارشناسی ارشد
فتح تبار فیروزجاهی محسن تحلیل سیاست های اشتغال در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
صفار محمد مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در ایران و ترکیه
صابر محمدیان بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در تاجیکستان کارشناسی ارشد دانلود 1385
شفاعت محمدرضا بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران کارشناسی ارشد
شفاعت محمدرضا بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران کارشناسی ارشد
علمدارلو محمدمهدی نقش شورای شهر در بسترسازی تحقق حکمرانی شهری در تهران کارشناسی ارشد
گیلی محمود دوگانگی در شخصیت فرانوا میتران :مطالعه ابهام های سیاست خارجی میتران نسبت به اتحاد آلمان کارشناسی ارشد
علیرضا مختاری سیاستگذاری عمومی درباره جانبازان انقلاب‌‌اسلامی در دوره اصلاحات (دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی 1384-1376) کارشناسی ارشد دانلود 1384
نیره میرازبابایی بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران درخصوص حفاظت از بناهای تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/01
یوسف مزارعی سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی اصفهان و شهرکرد) دکتری دانلود 1392/07/29
حبیبی مسعود بررسی جایگاه رضایت مشتری (مشتری مداری) در صنعت خودرو جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
کرم‌زادی مسلم بررسی سیاستگذاری آموزشی در زمینه تربیت مدنی پس از انقلاب اسلامی تا 1384 کارشناسی ارشد
یوسف مسلمی مهنی سیاستگذاری های ارتقاء ایمنی در صنعت حمل و نقل جاده ای و تاثیر آن بر کاهش تلفات و زیان های انسانی و غیر انسانی در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
ذاکری مصطفی فساد اداری و تأثیر آن بر روند توسعه در ایران کارشناسی ارشد
سلطانی معصومه Sustainable urban development and public policy implications, examine the problem of air pollution in Tehran between1382-1392 کارشناسی ارشد
حیدر ملکی علیشاه بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشگیری از پیامدهای زلزله در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
حاجی منصور نقش گروههای نفوذ بر سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
داودی مهدی بررسی نقش و جایگاه شهروندی اجتماعی و مولفه های آن در تحقق حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران (1392 – 1368)
شایسته مهدی بررسی نظام سیاستی سواحل دریای مازندران کارشناسی ارشد
فرجادتبار مهدی بررسی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران در کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران کارشناسی ارشد
ابراهیمی مادوانی مهران موانع ساختاری در توسعه صنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد
حسین ناصری موانع سیاستی توسعه رقابتی در صنعت خودروسازی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1382
کرم نجفی تاثیر در آمدهای نفتی بر سیاست های اقتصادی ایران در دهه 60 و 70 کارشناسی ارشد دانلود 1383
شعبان نجف پور بررسی سیاستگذاری گردشگری د ر جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/04
میرازبابایی نیره بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران درخصوص حفاظت از بناهای تاریخی کارشناسی ارشد
الهه نژادحسین بررسی موانع عدم تحقق الگوی توسعه پایدار در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/28
صدیقه نصری فخرداود A Study of the Relations between Sustainable Development Policies, Environmental Justice and National Security with an Emphasis on Water Resource Management in Iran دکتری دانلود 1394/12/10
آرزو نظربیگی بررسی بهره‌وری در صنعت نساجی در برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/29
فرهاد نوایی روانکاوی ریشه‌های استبداد در خانواده و تأثیر آن بر سیاست خارجی مازوخیستی و سیاست داخلی سادیستی 57-1320 کارشناسی ارشد دانلود 1385
رحیمی هما سیاست گذاری های ارتقای ایمنی در صنعت حمل ونقل جاده‎ای و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
حسین هواسی مدل و سطوح تصمیم گیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص نهمین انتخابات ریاست جمهوری کارشناسی ارشد دانلود 1385
آرایی وحید آسیب شناسی فرایند سیاست های نظارت قضایی بر دستگاه های اداری جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل چرخه ای سیاستگذاری؛ ارائه الگوی سیاستی
ولی اله وحدانی نیا تغییر پارادایم در سیاست¬گذاری سلامت؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ج.ا.ایران دکتری دانلود 1396/07/12
مسلمی مهنی یوسف سیاستگذاری های ارتقاء ایمنی در صنعت حمل و نقل جاده ای و تاثیر آن بر کاهش تلفات و زیان های انسانی و غیر انسانی در کشور کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سازمان و سیاستگذاری عمومی 2101163 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مبانی سازمان و مدیریت 2101408 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مقدمه سیاستگذاری عمومی 2101361 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سازمان و سیاستگذاری عمومی 2101163 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1